สรุปคำศัพท์ก่อนสอบTerminology Abnormal Uterine Bleeding

Oligomenorrhea ประจำเดือนมาจำนวนครั้งน้อย รอบมากกว่า 35 วันเช่น 40 วันมา 50 วันมา

Polymenorrhea ประจำเดือนมาบ่อย รอบน้อยกว่า 21 วัน ปริมาณไม่มาก

Amenorrhea ไม่มีประจำเดือน

Intermenstrual ช่วงกึ่งกลางมีประจำเดือน มีเลือดออกกระปริดกระปรอย

Menorrhagia ประจำเดือนมานานมามาก รอบปกติ

Metrorrhagia ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่เป็นรอบ แต่ไม่มาก มานานเป็นส่วนใหญ่

Menometrorrhagia ปรจำเดือนมามาห มานาน ไม่เป็นรอบ