ประเมินเลขานุการคณะ

การประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 7 ดัชนีที่ 7.1 โครงสร้างการบริหาร ในเกณฑ์การตัดสินที่จะสามารถผ่าน 4 ได้จะต้องมีการประเมินผู้บริหาร

  เมื่อพูดถึงคำว่าประเมิน หลายคนคงรู้สึกเสียว ๆ ว่าจะถูกประเมินโดยมีอคติจากผู้ถูกประเมิน  แต่การทำงาน ณ วันนี้คงหลีกหนีไม่พ้นจากการถูกประเมิน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โดยหน้าที่คงต้องทำให้ดีที่สุด และถ้าทำงานด้วยใจมีความผูกพันธ์กับหน่วยงานแล้ว ก็จะมีความสุขกับการทำงาน มากกว่าการทำงานตามหน้าที่ แง่คิดในเรื่องความสุขจากการทำงาน มี Blog ของดร.ประพนธ์ ได้รวบรวมไว้จากผู้เขียน Blog ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีประโยชน์สำหรับคนทำงาน

    วันนี้ที่ผมเขียนเรื่องการประเมิน เพราะเนื่องจากในการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 7 ดัชนีที่ 7.1 โครงสร้างการบริหาร ในเกณฑ์การตัดสินที่จะสามารถผ่าน 4 ได้จะต้องมีการประเมินผู้บริหาร แต่ถึงไม่มีการประกันคุณภาพ ผู้บริหารไม่ว่าระดับไหนก็ควรจะมีการประเมิน เพื่อการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ปีที่แล้วผมก็ปวดใจอยู่เหมือนกันที่จะต้องประเมิน ครั้งแรกที่ผมประเมินตนเอง โดยให้น้อง ๆ พี่ ๆ ในสำนักงานเลขานุการประเมิน ก็ใช้กระดาษเปล่าแจกให้กับทุกคนในสำนักงานเลขานุการ ไม่ปิดกั้นความคิด หรือกำหนดกรอบในการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น รู้สึกว่าได้ Tacit ของแต่ละคนเป็นอย่างดี ว่าแต่ละคนมองการทำงาน พฤติกรรมของผมอย่างไร ได้ในเรื่องของความรู้สึก ที่เขารู้สึกอย่างไร ก็เขียนออกไปอย่างนั้น พอมาปีที่แล้วปรับวิธีการประเมินของผมใหม่  โดยใช้แบบสอบถาม มีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น ขอมาแบ่งปันกันครับ

  • ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (พยายามจะทำในรูป 360 องศา) ใช้วิธีการสำรวจข้อมูลจากบุคลากรในคณะ

        กลุ่มแรก คือ ผู้บังคับบัญชา (ท่านรองคณบดีของคณะฯ)

        กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา (น้อง ๆ พี่ ๆ ในสำนักงานเลขานุการ)

        กลุ่มที่ 3 คือ ผู้บริการ (คณาจารย์ในคณะฯ)

  • ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ (ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ)

       

รายละเอียด  

 

 ด้านพฤติกรรมการทำงาน

1.1 ความเป็นมืออาชีพ การทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จโดย                

      อาศัยความรู้ ความสามารถของตนเอง และความร่วมมือของผู้อื่น

      การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่ากระบวนการความยืดหยุ่น ผ่อนปรน

      และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความรับผิดชอบ/กล้ารับ

      ผิดและความตรงต่อเวลา

1.2  การบริหารทรัพยากร การคำนึงถึง ความประหยัดและการใช้ทรัพยากร

       อย่างคุ้มค่า

1.3  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ความสนใจ ความสามารถในการแนะนำ

       สอนงานและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน การ

       สนับสนุนและการให้กำลังใจได้อย่างเหมาะสม

1.4   ความเชื่อถือไว้วางใจ / ความเอาใจใส่งาน ความเชื่อถือไว้วางใจในการ

        ทำงาน ความตั้งใจ อุตสาหะ เสียสละ ความขยันขันแข็ง การอุทิศตน

        ความกระตือรือล้นในการทำงานและติดตามงาน

1.5   การทำงานเป็นทีมและความเป็นประชาธิปไตย การแสวงหาความร่วมมือ

        กับผู้อื่น การประสานงาน ความร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อ

        เสนอแนะ ของผู้อื่นรวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและให้โอกาสในการมีส่วน

        ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

2.  ด้านความรู้ความสามารถในการทำงาน

2.1 การวางแผนและจัดระบบงาน ความสามารถในการคาดการณ์ การกำหนด

      เป้าหมายและมาตรฐาน กำหนดวิธีปฏิบัติ การวัดผลงานตลอดจนการจัด

      คนให้เหมาะกับงาน

2.2  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับงานในหน้าที่และงานที่

       ที่เกี่ยวข้อง โดยนำไปใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารในยุค IT

2.3  ความรู้ความสามารถ วิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

       งาน ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

       อย่างต่อเนื่อง

2.4   การตัดสินใจแก้ปัญหาในงาน ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ

       ได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

3. ด้านบุคลิกภาพ

3.1  ภาวะผุ้นำ ความมีวิสัยทัศน์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้าที่จะเปลี่ยน

       แปลง การควบคุมตนเอง ความสามารถในการวางตน ความน่าเชื่อถือ ความ

       สามารถในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือและปฏิบัติงานตามที่ต้อง

       การด้วยความเต็มใจ

3.2  ความมีอัธยาศัย ความสุภาพ ความอดทน ความน่าเชื่อถือ การรู้จักกาละ

       เทศะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ผู้ใต้

       บังคับบัญชา

3.3   ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง

        ถูกต้อง

4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

4.1   การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม

       ยุติธรรม ยึดหลักนิติธรรม โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

       ส่วนตน ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือ

       ไม่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นโดยเจตนา ความเป็น

       กัลยาณมิตร ความมีเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น และ

       ชี้แนะในทางที่ถูกต้อง

  

 

    เป็นอันว่าผมผ่านการประเมินไปเรียบร้อย ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการทำงาน ด้านความรู้ความสามารถในการทำงาน ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม แต่ถ้าจะให้การประเมินในดัชนีนี้ได้คะแนนเท่ากับ 5 แต้ม จะต้องมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน (เป็นการบ้านที่จะต้องทำต่อไปครับ)

     สำนักงานเลขานุการที่ไหนมีรูปแบบการประเมินที่น่าสนใจ ก็ร่วม ลปรร.กันได้นะครับ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (5)

JJ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ดีครับท่านเลขานุการบอย ขออนุญาต นำไปเป็นแนว ครับ
Charatsri
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ในฐานะคนนอกขอประเมินในเรื่องความสามารถของท่านเลขานุการผ่านแน่นอน หลักฐานสามารถดูได้จากบล็อก

http://gotoknow.org/archive

sompornp
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

ขอยืมไปเสนอให้เลขานุการคณะ (คุณติ๊ก) ของเภสัชเชียงใหม่ดูด้วยนะครับ  จะได้เป็นแนวทาง  เพราะปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการคัดเลือกเลขานุการคณะ และหัวหน้างาน โดยวิธีการสอบจากส่วนกลาง  ซึ่งจะประกอบไปด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ซึ่งหากใครประสงค์จะเป็นเลขานุการคณะ เป็นหัวหน้างานต้องสอบผ่านจากส่วนกลาง  และถ้าคณะไหนมีตำแหน่งว่าง ก็จะดำเนินการสอบในส่วนของการสัมภาษณ์ หรืออื่น ๆ ที่คณะต้องการ และผู้ที่สามารถเข้ารับการคัดเลือกนะต้องผ่านการสอบจากส่วนกลางเท่านั้น  และคุณติ๊กเป็นรุ่นแรกที่มีการสอบ และเข้ามาอยู่คณะเภสัชศาสตร์เป็นเลขานุการโดยการคัดเลือกจากส่วนกลาง  ขณะนี้ทำงานได้เกือบ 2 ปี  การประเมินปีที่ผ่านมาประเมินเฉพาะในส่วนของผู้บริหารเท่านั้น (เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเพื่อประกอบเลื่อนขั้นเงินเดือน)  พอเห็นแบบประเมินของคุณบอยทำ ก็จะได้นำเสนอคุณติ๊กเพื่อเป็นไอเดียต่อไป

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านอาจารย์จิตเจริญ และคุณสมพร ที่ให้ความสนใจในแบบประเมินเลขานุการคณะ ยินดีอย่างยิ่ง เพื่อการลปรร. กันครับ และขอแสดงความยินดีกับกับเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มช. (คุณติ๊ก) ที่ผ่านการสอบเลขานุการคณะ เป็นรุ่นแรก

ขอบคุณ Charatsri ที่ให้กำลังใจในการทำงานครับ

พี่อ้อย
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ให้กำลังใจคุณบอยค่ะ เป็นแนวทางที่ดีมาก