(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง ด้านสาธารณสุข

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จะมีการระดมสมองจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอความเห็นชอบกันอีกครั้งในวันที่ 27 มกราคม 2549 นี้ ตามทัศนะผมนะครับว่ายังมีจุดที่ควรจะปรับเปลี่ยนอีกหลาย ๆ แห่งเพื่อให้สอดรับกัน

     (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง ด้านสาธารณสุข ที่ได้ยกร่างขึ้นใหม่โดยมีการทบทวนของเดิม เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 ซึ่งผมได้มีส่วนร่วมในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิด ความเห็นด้วย (ตามที่ได้ลงบันทึกไว้ครั้งหนึ่งแล้วที่ Goal ก็เป้าหมาย แล้วมา Target อีกก็เป้าหมาย สุดท้าย "งง") และจะมีการระดมสมองจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอความเห็นชอบกันอีกครั้งในวันที่ 27 มกราคม 2549 นี้ ตามทัศนะผมนะครับว่ายังมีจุดที่ควรจะปรับเปลี่ยนอีกหลาย ๆ แห่งเพื่อให้สอดรับกัน เสียดาย 27 มกราคม 2549 ผมติดเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรกลาง Healthy Thailand หากมีข้อมูลใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป จะได้นำมาบันทึกไว้อีกครั้งครับ มีดังนี้

     วิสัยทัศน์ (VISION) ประชาชนในจังหวัดพัทลุงสุขภาพดี และมีหลักประกันสุขภาพโดยทุกคนมีส่วนร่วม

     พันธกิจ (MISSION) สนับสนุนการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถึง โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐาน และมีการกระจายสถานบริการอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสุขภาพได้ถูกต้องและเหมาะสม

     ประเด็นยุทธศาสตร์
          1. พัทลุงแข็งแรง
          2. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชน
          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
          4. พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
          5. บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
          6. การบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

     เป้าประสงค์ (GOALS)
          1. ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ
          2. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ อย่างเสมอภาค จากระบบบริการ ที่ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทุกพื้นที่ 
          3. ประชาชน องค์กรทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม ในการจัดการสุขภาพ อย่างเหมาะสม
          4. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ
          5. มีระบบข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงได้กับทุกภาคส่วน
          6. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
          7. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา ฟื้นฟูและพัฒนาให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
          8. มีการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข
          9. ระบบสุขภาพมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการกระจายอำนาจอย่างเหมาะสม
          10. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน

     วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)
          1. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพัทลุงทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ
          2. เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
          3. เพื่อลดปัญหาสุขภาพของจังหวัด
          4. เพื่อให้องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
          5. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยบริการจัดบริการแพทย์แผนไทย
          6. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และ สามารถประยุกต์และเลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
ได้อย่างเหมาะสม
          7. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนที่มีการดำเนินงานดีเด่นเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ
          8. เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขมีและใช้ระบบข้อมูลสุขภาพที่มีคุณภาพ และเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่น 
          9. เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา ฟื้นฟูและพัฒนาให้สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
          10. เพื่อให้มีการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข 

        กลยุทธ์ ( STRATEGIES )
          1. สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
          2. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 
          3. สร้างเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ   
          4. พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์   
          5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การที่ดี
          6. พัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้       
          7. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
          8. สร้างเสริมเครือข่ายการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
          9. ส่งเสริมบทบาทของแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)