คุณลิขิต

คุณลิขิต หมายถึง note taker ในการประชุมกลุ่ม    เป็นผู้ "สกัด" "ขุมความรู้" (Knowledge Assets) ในระหว่างการประชุมกลุ่ม ให้สมาชิกเล่าเรื่องความสำเร็จตาม "หัวปลา" ที่กำหนด 

ในการประชุมกลุ่ม  มี "คุณอำนวยกลุ่ม" (Group Facilitator) ทำหน้าที่อำนวยบรรยากาศที่เป็นอิสระและชื่นชม  จัดให้สมาชิกกลุ่มได้นำเรื่องเล่าของความสำเร็จ มาเล่าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน    โดยต้องมีการจดบันทึกความรู้ฝังลึก  หรือ  ความรู้จากการปฏิบัติ   ไว้ให้ "คุณกิจ "ของการจัดการความรู้ นำไปใช้    และหมุนเกลียวความรู้เป็นวัฏจักรไม่รู้จบ

ทักษะที่ต้องการในการทำหน้าที่" คุณลิขิต"

  1. ทักษะในการจับประเด็นความรู้ที่เป็นความรู้ปฏิบัติ (tacit knowledge) เล็กๆ  จำนวนมากมาย จากเรื่องเล่า

  2. ทักษะในการเขียนความรู้ปฏิบัติ ขึ้น flip chart เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มองเห็น และช่วยกันเพิ่มเติม หรือปรับปรุง ให้ครบถ้วน และถูกต้องยิ่งขึ้น

  3. มีความรู้ด้านเนื้อหา (content) ความรู้ตาม "หัวปลา" ที่กำหนด

  4. ความสามารถในการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว

  ที่เล่ามานี้ยังไม่ครบถ้วน   ท่านที่เคยทำหน้าที่ "คุณลิขิต"  โปรดช่วยเพิ่มเติม "แก่นความรู้" สำหรับ "คุณลิขิต" ด้วยครับ

วิจารณ์ พานิช

๑๑ มิ.ย. ๔๘

หาดใหญ่