10 ยอดกลยุทธ์ในการเอื้ออำนาจและการสนับสนุนให้พนักงานประสบความสำเร็จ

          อ่านหัวข้อแล้ว เพื่อนๆคงสนใจอยู่ใช่มั้ยค่ะ เราลองมาดูกันว่า 10 กลยุทธ์นี้ต้องทำกันอย่างไรบ้างดีกว่าค่ะ

1. กระตุ้นให้ผู้นำเป็นแบบอย่างและสาธิตการเรียนรู้ : บรรดาผู้จัดการต้องทำให้พนักงานเห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการเรียนรู้ของพวกเขา ด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรมและเจตคติ

2. ชักชวนผู้นำเข้าร่วมโครงการและเป็นผู้นำกระบวนการแห่งการเรียนรู้ : การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งผู้นำสามารถสร้างบรรยากาศ เช่นให้การสนับสนุนคนที่ได้รับการเอื้ออำนาจ

3. เอื้ออำนาจให้พนักงานได้เรียนรู้และผลิตผลงาน : ควรให้พนักงานมีส่วนร่วมทั้งในการวางแผน การประเมินผลและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงผลประโยชน์ที่พวกเขาได้รับ

4. กำหนดนโยบายด้านบุคคลที่มีการให้รางวัลแก่ผู้เรี่ยน : บริษัทควรมองหาคนที่จะมาเป็นผู้นำจากพนักงานที่พยายามเรียนรู้ และพนักงานที่ชอบตั้งคำถามใหม่ๆเพื่อให้ได้รับความรู้จากประสบการณ์มากขึ้น

5. สร้างทีมงานที่สามารถบริหารตนเอง : การใช้ทีมงานบริหารที่สามารถบริหารตนเอง อาจเป็นวิธีในการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นขององค์กร

6. สร้างสมดุลระหว่างความต้องการในการเรียนรู้กับการพัฒนา : องค์กรต้องระมัดระวังไม่เรียกร้องอะไรจากพนักงานที่เกินความสามารถในการทำงานของพวกเขา

7. กระตุ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า : ลูกค้าเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ และยังเปรียบเสมือนเป็นพลังในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8. เพิ่มการเรียนรู้จากพันธมิตรและหุ้นส่วนทางธุรกิจให้มากที่สุด : การสร้างพันธมิตรกับบริษัทอื่น ถือเป็นโอกาสในการทำกำไร และเป็นโอกาสในการแสวงหาความรู้ที่มีคุณค่า

9. สร้างความเป็นหุ้นส่วนในการเรียนรู้ในระยะยาวกับซัพพลายเออร์และผู้ขายสินค้า : ซัพพลายเออร์และผู้ขายสินค้าเป็นแหล่งความคิดใหม่ๆ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และเป็นแหล่งของโอกาสในการค้นหาโครงการ หรือการให้บริการที่องค์กรอาจจะไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง

10. ให้โอกาสในการศึกษาแก่ชุมชน : การให้โอกาสในการเรียนรู้แก่ชุมชนจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและชุมชน องค์กรจะมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ชื่นชม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taew4737503ความเห็น (0)