พรรษกร
นางสาว พรรษกร เล็ก นางนวล

บรรยากาศ กิจกรรมของวันที่ 18 ก.ย. 50>>> “การประชุม ผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยสาขาอำเภอ” จังหวัดนครศรีธรรมราช เอามานำเสนอต่อตามสัญญาค่ะ


 

บรรยากาศ กิจกรรมของวันที่ 18 ก.ย. 50>>> การประชุม ผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยสาขาอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช เอามานำเสนอต่อตามสัญญาค่ะ

 
 • กิจกรรมแรกคือการชมวีดีทัศน์สร้างแรงบันดาลใจ(ได้มาจากครูนงเมืองคอนค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่นำเอาของดีมาบอกต่อ.. ท่านผู้ว่าฯและแขกท่านอื่นๆ ชื่นชอบมากเลยค่ะ) เป็นเรื่องของครูใหญ่ชาวเกาหลีที่มีความมุ่งมั่นและความพยามอย่างสูงที่จะสร้างโรงเรียนในชนบทแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลี จนทำให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกรักและร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนด้วยตัวเองได้สำเร็จ โดยไม่นั่งรอคอยความช่วยเหลือจากทางราชการเพียงอย่างเดียว
 
 • ท่านผู้ว่าฯ นานวิชม  ทองสงค์ กล่าวเปิดประชุม à ประเด็นที่ได้จากท่านผู้ว่าฯ

-ค่านิยมเป็นสิ่งสำคัญกว่าวิสัยทัศน์ เพราะค่านิยมจะฝังลึกอยู่ในจิตสำนึก

การพัฒนาไม่มีวันจบสิ้น

วีดีทัศน์เรื่องนี้ดีและมีประโยชน์มีโอกาสก็ควรนำเอาไปขยายผลต่อไป เพราะสิ่งที่ต้องการนำเสนอนั้นคือเรื่องการสร้างค่านิยมร่วมกัน มีอุดมการณ์ร่วมกัน

คำว่าชุมชนอินทรีย์ยังเป็นคำที่หลายคนยังเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่มากแต่ขอให้มองว่า นี่เป็นข้อดีที่ทำให้เราสามารถจะอธิบายเพิ่มให้เค้าเข้าใจได้ว่า แท้จริงแล้วชุมชนอินทรีย์ในที่นี้หมายถึง ชุมชนที่มีลักษณะ 5 ประการดังนี้ 1.มีคณะผู้นำที่มีความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีการสืบทอด 2.มีแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองที่มีคุณภาพ 3.มีการจัดการความรู้ (KM) คือมีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 4.มีกองทุนชุมชน ไว้สนับสนุนตนเองได้ 5.มีการจัดการที่ดี

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ควรมีการถอดความรู้จากการพูดคุย สัมภาษณ์ เล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่เคยทำผ่านมาแล้ว ทำเป็นเอกสารรูปแบบง่ายๆ เพื่อที่จะนำมาสกัดหาองค์ความรู้ (คือการเอาชุดความรู้มาทำซ้ำและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเกิดความชัดเจน) นอกจากนี้ก็ให้ช่วยกันหาหลุมดำ ของตัวเอง ว่าได้แก่อะไรบ้างที่ทำให้ไม่สามารถไปสู่เป้าหมายได้

  <ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมใบงานที่ 1 งานในหน้าที่ของท่านที่เชื่อมโยงกับชุมชนอินทรีย์ ท่านได้ทำอะไรบ้าง และท่านทำอย่างไร </li></ul>  <ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมใบงานที่ 2 ท่านมีแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณอำนวยสาขาอำเภออย่างไร(วิธีการคัดเลือกหัวหน้าห้องเรียน นักเรียนและสถานที่ตั้งห้องเรียน) </li></ul>  <ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ตัวแทนนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็น à หลังจากที่แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมทั้งสองแล้ว โดยการแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันภายในกลุ่ม ซึ่งก็ได้คัดเลือกหาประธานกลุ่ม ผู้บันทึก(คุณลิขิต) ผู้นำเสนอไว้แล้วออกไปนำเสนอ ต่อท่านผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนของหน่วยงานต่างๆ(อิงรูปแบบราชการเล็กน้อย) ความเห็นก็คือต้องเสริมจุดแข็ง ย้อนกลับไปมองหาจุดอ่อน แก้จุดอ่อนแล้ว มุ่งไปข้างหน้า </li></ul>   <ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> นำเสนอ แผนผังความคิด(Mind Mapping) โดยทีมงานอาจารย์จาก ม.ราชภัฎนครศรีฯ ของแต่ละกลุ่ม อุปสรรคจองวันนี้ก็คือ การแตกประเด็นในแต่ละกลุ่มยังไม่ชัดเจนลงใน mapping ได้ยาก และยังมีประเด็นที่ทับซ้อนกันอยู่มากของสมาชิกในกลุ่ม อาจเป็นเพราะยังติดอยู่กรอบภารกิจในหน่วยงานของตนเองจนเกินไป </li></ul>  <ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> วิทยากร พี่ชายขอบ (คุณอนุชา  หนูนุ่น) กล่าวถึงภาพรวมของรูปแบบกิจกรรมที่ทำตลอดทั้งวัน หลังจากที่นั่งสังเกตการณ์+สังเคราะห์ในฐานะนักจัดการความรู้ตัวยง(มาไกลจาก จ.พัทลุง) อยู่ตลอดทั้งวัน ว่าอย่าเน้นไปที่ประเด็นที่จะสร้างคุณอำนวย อย่ายึดติดกับการที่จะต้องจัดการประชุมให้ครบตามเป้า แต่ต้องอย่าทิ้งเป้าหมายหลักที่แท้จริงคือการ สร้างชุมชนอินทรีย์สู่สังคมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน อย่างที่ท่านผู้ว่าเน้นย้ำอยู่เสมอ และสิ่งสำคัญอีกประการก็คือ การมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์และภารกิจร่วม ให้ลืมกรอบเดิมของหน่วยงานที่สังกัดอยู่ออกไปก่อน เพราะมันจะไปจำกัดความคิดของเราจนเกินไป </li></ul>   <ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> วิทยากร พี่ภีม นำเสนอให้เห็นภาพรวมและเป้าหมายร่วมอีกครั้งหนึ่งและยังชี้แจงในเรื่องของงบประมาณที่ได้ในปีงบประมาณหน้า และสัดส่วนที่จะจัดสรรโดยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่เราทำอยู่เป็นพิเศษ </li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">-          90% เป็นงบที่ใช้ในส่วนของโครงการที่ประชาชนเป็นผู้ดำเนินการ(กิจกรรมคุณกิจ)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">-          9% เป็นงบที่ใช้ในกระบวนการขับเคลื่อน(สนับสนุนกิจกรรมคุณกิจ)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">-          1% เป็นงบบริหารกลาง</p>  <ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ท่านผู้ว่ากล่าวปิดการประชุม สิ่งที่ท่านเน้นย้ำก็คือ การมุ่งสู่ชุมชนอินทรีย์สู่สังคมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน </li></ul>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 18pt" class="MsoNormal">ก่อนกลับบ้านก็ได้มีการนัดหมายทีมสนับสนุนกลางอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทำ AAR กันด่วนเพราะต้องไปทำหน้าที่เป็น ผู้ส่งเสริมกระบวนการ ตามกลุ่มโซนที่ได้แบ่งเอาไว้แล้ว ในเช้าวันรุ่งขึ้น (19 ก.ย. 50) เพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ทันสภาพการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วน</p>  <p>จะว่าไปแล้วนั้น การเตรียมงานในครั้งนี้มีช่วงเวลาน้อยมากและยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนงบประมาณที่มีจำกัด ทำให้ต้องนัดวันที่กระชั้นเกินไป อาจจะทำให้มีการเตรียมงาน รวมถึงการวางรูปแบบได้ไม่ดีเท่าที่ควร และบางกิจกรรมเช่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นถ้าต้องการผลสัมฤทธิ์สูงก็คงต้องใช้เวลา เพราะแต่ละคนก็ต้องมีที่มาและรูปแบบที่ต่างกันออกไป คงไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนกันได้ครบถ้วนภายในวันเดียว ซึ่งก็คงต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขกันไปในรุ่นต่อไป</p><p> </p><p></p><p>ท่านผู้ว่าร่วมชมวีดีทัศน์</p><p> </p><p> </p><p></p><p>แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามใบงาน</p><p> </p><p> </p><p></p><p>ทีมงานนักสังเคราะห์</p><p> </p><p></p><p>ก่อนกลับบ้าน ทีมสนับสนุนกลางรวมตัวกันทำ AAR กันต่อ </p><p>และวางแผนสำหรับงานในวันต่อไป (19 กันยายน 2550)</p><p> </p>

หมายเลขบันทึก: 129775เขียนเมื่อ 20 กันยายน 2007 01:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:21 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)
        มาตามสถานการณ์ประสาคนที่ตกข่าวไม่ได้เข้าร่วมมาหลายนัดเนื่องจากติดภาระกิจงานในหน้าที่ช่วงปลายปีงบประมาณ ต้องขอบคุณน้องเล็กมากนะคะที่เก็บเรื่องราวมาฝาก
P ค่ะพี่พัช พักหลังไม่ค่อยเจอกันเลยนะค่ะ คิดว่าวันที่ 19 จะเจอพี่พัชที่ศาลาประชาคม อ.ท่าศาลา ซะอีก แต่ไม่เป็นไรค่ะ เด๋วเล็กจะเอามาเล่าให้ฟังอีก คอยติดตามนะคะ

น้องเล็ก ครับ

 • บันทึกได้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับ
 • กับสิ่งที่ได้เตรียมมา คุณภาพการเตรียมการของทุกฝ่ายแล้ว เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ คุ้มแล้วใช่ไหมครับ
 • หลายคนเปรียบการจัดวงเสวนาผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยภาคราชการครั้งนี้ว่าเหมือนการไถนาเตรียมปลูกข้าว ไถครั้งแรกเรียกว่าไถดะ ดินแตกออกมาเป็นก้อนหยาบๆ ใหญ่ๆบางก้อนที่มีทุนมาสูงก็อาจจะได้เล็กหน่อยหรืออาจจะถึงละเอียด ก็ยังดีที่ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหม
 • คงจะเหนื่อยกันทุกฝ่าย
 • อยากทราบถึงบรรยากาศของวงเสวนาคุณอำนวยตำบลซึ่งจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 5 โซน ในวันที่ 19 ก.ย.ด้วย ไม่ทราบเป็นอย่างไรบ้าง
 • ไม่ทราบจะนำข้อมูลทั้งหมดมา AAR กันเมื่อไหร่ครับ
 • มาตามข่าวครับ
 • บันทึกยอดเยี่ยมครับ
 • ทำให้คนตกข่าวรู้ข่าวได้อย่างดีครับ  กลัวเหมือนกันว่าจะกลับมาต่อไม่ติด
 • อ่านบันทึกแล้วก็มองเห็นภาพ
 • ขอบคุณครับ

 

 • ขอบคุณ อาจารย์จำนงPและพี่ชาญวิทย์P ที่คอยติดตามและมาแวะทักทายให้กำลังใจกันค่ะ ไปที่ไหนทำอะไรกันมา เล่าสู่กันฟังด้วยนะคะ
 • AAR จะมีเมื่อไหร่ถ้าเล็กทราบแล้วจะแจ้งอีกทีค่ะ
 • หรือถ้าใครทราบก่อนแจ้งรบกวนแจ้งด้วยนะคะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี