สรุปประชุม 14-15 มกราคม 2549

“15 สถาบันพยาบาลร่วมใจสร้างสุขภาพ
วันที่ 14 – 15 มกราคม 2549
คณะกรรมการบริหารแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“15 สถาบันพยาบาลร่วมใจสร้างสุขภาพ”
ณ ห้องประชุม สิตารมย์ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว สถาบันราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
แนวคิดและหลักการ
                เป็นการพัฒนากิจกรรมเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการศึกษาพยาบาลโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้ง 15 แห่ง ได้พัฒนากระบวนทัศน์และกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพ นับเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินงานเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในสถาบันและต่างสถาบัน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ผู้แทนสโมสรนักศึกษา อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการบริหารแผนงานฯ และคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษา รวม 120 คน
กลวิธีและกิจกรรม
                วิธีการได้แก่การเล่าประสบการณ์การทำวิจัยของนักศึกษาที่เคยได้รับทุนจากแผนงาน แบ่งกลุ่มเพื่อพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยนักศึกษาและอาจารย์แต่ละสถาบัน ทำให้แผนงานได้โครงการวิจัยที่พัฒนาโดยนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ โครงการสนใจทำเรื่องการออกกำลังกายของนักศึกษา อาจารย์ โครงการสนใจเรื่องการจัดการโภชนาการ โครงการสนใจทำเรื่องการพัฒนาจิตอาสาในหมู่นักศึกษา และโครงการสนใจทำเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยที่สะอาด ปลอดภัย เป็นสุข
                การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้วิทยากรที่มีความสามารถเช่น นพ.ชาตรี เจริญศิริ ช่วยทำให้บรรยากาศการทำงานเต็มไปด้วยความสนุก สร้างความเข้าใจในหมู่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างดี พร้อมแจ้งเกิดโครงการดีๆ ถึง 14 โครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรพ.สสส.ความเห็น (0)