จากการที่ ทางวโรงพยาบาลบ้านตาก ได้จัดบริการอย่างผสมผสานโดยเน้นให้ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ ทำให้เราต้องพยายามเน้นให้มีบริการที่ตอบสนองต่อประชาชน ในสามส่วนแรกจะมีการทำกันมานานแต่ในส่วนที่ 4 มักไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยตรง

             การเปิดบริการกายภาพบำบัด ทำให้ได้รับความสนใจและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพได้รับบริการที่ใกล้บ้าน สะดวก และในผู้ที่ไม่สามารถมาที่โรงพยาบาลได้เราก็มีทีมที่ออกไปเยี่ยมและให้การดูแลที่บ้าน

             ทางโรงพยาบาลบ้านตาก จึงมีความต้องการรับสมัครนักกายภาพบำบัด หรือนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 2 ตำแหน่ง และนักจิตวิทยาคลินิก 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้สนใจและต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลประชาชน ขอเชิญสมัครได้ที่ งานเวชกรรมฟื้นฟู หรืองานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านตาก เบอร์ดทร 055-591435-6 หรือจะติดต่อโดยตรงที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นพ.พิเชฐ.)ที่ 01-8889011 ก็ได้ครับ

              ฝากทางคณะสหเวชศาสตร์ของ มน.ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับ หรือจะเป็นคณะกายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยครับ