ความเห็น 518406

รับสมัครนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลกระบุรี
IP: xxx.26.245.37
เขียนเมื่อ 
รับ นักกายภาพบำบัด จำนวน  1  อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว)
     คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือ/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านกายภาพบำบัด)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน
 • ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
 • ไม่สูบบุหรี่  และต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคหอบหืดเรื้อรัง
 • เพศชาย  ต้องผ่านการคัดเลือกทหาร
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,500  บาท (ทดลองงาน 6 เดือน)
 • ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
 • มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือนแรก (ทุก 3 เดือน)
 • เมื่อผ่านการทดลองงาน พิจารณาเลื่อนค่าจ้างตามผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง
 • มีสวัสดิการ  - บ้านพัก (เตียง, ที่นอน และตู้เสื้อผ้า) และค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
                       - สิทธิการรักษาพยาบาล ใช้สิทธิประกันสังคม
  หลักฐานการสมัคร
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  4. ใบรับรองแพทย์
    จำนวน 1 ฉบับ
  5. ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจเอกสาร และรับรองตัวเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง ถ้าปรากฎผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าสมัครใด ๆ
    ทั้งสิ้น
  สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
   
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกระบุรีหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
  รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้
    ในวันและเวลาราชการ
  โรงพยาบาลกระบุรี
  หมู่ที่ 2
    ต.น้ำจืด  อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110