เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

เทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถ สอนกันได้

           ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางสมองของแต่ละบุคคลในการแสดงออกทางความคิดหรือการกระทำ ที่ เกิดจากการเรียนรู้ และจากการเชื่อมโยงประสบการณ์เก่ากับประสบการณ์ใหม่เข้าด้วยกัน   และทำให้เกิดเป็นผลงานหรือผลผลิตที่มีลักษณะแปลก ๆ ใหม่ ๆ    ซึ่งความคิดนั้นต้องประกอบด้วย ความคล่องแคล่วในการคิด ความคิดริเริ่ม ความยืดหยุ่นของการคิด และ ความละเอียดลออในการคิด ที่ต้องอยู่กับความพยายามและการฝึกฝนในการคิด จินตนาการเพื่อให้การคิดเป็นในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

 

          เทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถ สอนกันได้ ดังนั้นการที่จะสอนเพื่อให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ได้นั้น ผู้สอนจะต้องไม่ลืมว่า    ภาวะความรู้สึกปลอดภัยมีอิสระในการที่จะแสดงออก เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนซึ่งมีผลต่อการ เรียนการสอนในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้

 

         1. ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้กับทุกคน และทุกวัยในบางสิ่งบางอย่าง

         2. ความสามารถและการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกัน

          3. ความอิสรเสรีในการคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญมากและจะมีผลต่อสุขภาพจิตด้วย

          4. เด็ก ๆ จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเชื่อมสถานการณ์เรียนรู้อยู่ในสภาวะสร้างสรรค์

 

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

แบ่งประเภทของบรรยากาศออกเป็น 3 อย่างคือ

          1) บรรยากาศด้านกายภาพ คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เช่น การจัดที่นั่ง สำหรับเด็กควรมีลักษณะยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดไม่ควรยึดติดอยู่กับรูป แบบ ๆ เดียว และในการจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ควรมีความแปลกใหม่มีคุณค่า และ ท้าทายให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงออกอย่างกว้างขวาง

 

          2) บรรยากาศด้านสมอง เป็นบรรยากาศที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา คิดหาเหตุผล คิดยืดหยุ่น คิดแปลกใหม่ คิดจินตนาการกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ อาจนำการใช้การทายปัญหาพาสนุกเข้ามาใช้ในชั้นเรียนได้ เช่น ปัญหาพาสนุกเกี่ยวกับ ตัวเลข ภาษา หรือรูปภาพและสัญลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนใช้สมองใน การคิดอย่างสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

 

           3) บรรยากาศด้านอารมณ์ เป็นบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้สึก มีคุณค่า มีพลัง รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งจองกลุ่ม เคารพตนเองและผู้อื่น การทําให้นักเรียนเกิด ความรู้สึกดังกล่าว ครูควรต้องมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน ใจกว้าง รับฟังปัญหาให้ความรู้สึก อบอุ่นและเป็นกันเองกับนักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างกว้างขวาง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิด

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการคิด

หมายเลขบันทึก: 127181, เขียน: 11 Sep 2007 @ 19:47 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)