ณรงค์ชัย 18/01/49

มีภาระกิจต้องช่วยเหลือกิจกรรม OPEN HOUSE

ตอนเช้าเวลา 05.00น. เข้าเตรียมงาน OPEN HOUSE

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จนถึงเวลา 16.00น. เสร็จงาน จึงไม่ได้เดินทางเข้าฝึกงานภายในโรงเรียนราชวินิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)