ตอนเช้าเวลา 05.00น. เข้าเตรียมงาน OPEN HOUSE

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จนถึงเวลา 16.00น. เสร็จงาน จึงไม่ได้เดินทางเข้าฝึกงานภายในโรงเรียนราชวินิต