บุคลการสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเป็นบุคลากรที่เปลี่ยบเสมือนฟันเฟืองตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างที่ช่วยเชื่อมต่อให้การดำเนินของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ    การปฏิบัติของทุกฝ่ายมีความสำคัญ       ในทุกหน่วยงานจึงได้พยายามกำหนดกรอบในการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนบัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ยึดหลักสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำกลุ่มงานฯลฯ    แต่สิ่งที่มีประโยชน์มากในการปฏิบัติงานคือการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำ e-portfolio มาช่วยในการบันทึกทั้งผลการทำงาน การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะในครั้งต่อ ๆ ไป  ประโยชน์จากการบันทึกทำปรับปรุงให้งานดีขึ้น  หรือในบางครั้งยังได้รับข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาในแย่มุมต่าง ๆ  (การบันทึก e-portfolio มีประโยชน์ที่ทุกคนสามารถศึกษาวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละคนได้)      การแสดงผลการบนทึกยังทำให้เราทราบว่าภาระงานด้านใดเรายังทำไม่ถึงเป้าหมาย