วาระประชุม ครั้งที่ 2/2549

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา1 อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1

 

  ******************************************

วาระที่1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ


1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2  เรื่องที่ ผอ.วิทยาลัยการจัดการแจ้งเพื่อทราบ

1.3  เรื่องที่ ผอ.วิทยาลัยนานาชาติแจ้งเพื่อทราบ

1.4  เรื่องที่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ
 


 

วาระที่2 รับรองรายงานการประชุม
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2549   วันพุธที่ 11 มกราคม 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา1 อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1 

วาระที่3 เรื่องสืบเนื่อง1.1 การประชุมฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย

สรุปมติ  1.ขอให้ผู้บริหารหรือผู้แทนหน่วยงานพิเศษเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

            2.หากไม่สะดวกในการเข้าประชุมก็ควรมอบหมายหัวหน้าสำนักงานหรือนักวิชาการเข้าร่วมประชุม


1.2 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือน

สรุปมติ  1.ให้หน่วยงานจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยเดือนละครั้ง

             2.ผลการปฏิบัติงานและรายงานการเงินประจำเดือน 

            3.พิจารณาให้ความเห็นของเรื่องต่างๆก่อนดำเนินการรวมทั้งขอข้อเสนอแนะการปฏิบัตงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ

          4.ให้หน่วยงานจัดทำตารางการประชุมทั้งปีเพื่อการวางแผนของผู้ทรงคุณวุฒิและสามารถมาประชุมได้ทุกครั้ง

1.3 การแต่งตั้งผู้อำนวยการของหน่วยงาน

สรุปมติ  1.คำสั่งแต่งตั้ง ผอ.วิทยาลัยการจัดการ

            2.สัญญาจ้างผอ.วิทยาลัยการจัดการและผอ.วิทยาลัยนานาชาติ

1.4 การพัฒนาระบบงาน

 สรุปมติ  1.ให้หน่วยงานพัฒนาระบบงานเละเสนอให้สำนักกฎหมายตรวจสอบก่อนเสนอ อธิการบดีลงนาม เพื่อการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

             2.การใช้แบบฟอร์มการเขียนภาระงานของพนักงานในช่วง 2-3 เดือนและเฉลี่ยปริมาณภาระงาน

             3.มอบให้ ผศ.วิเชียร  ศรีพระจันทร์  ดำเนินการติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องภารงานและการกำหนดอัตรากำลัง

1.5 การพัฒนาสถานที่

สรุปมติ   1.รองอธิการบดีได้มอบให้ ผอ.กองกลางสรุปงบประมาณมาเสนอเพื่อนำงบที่เหลือมาจัดทำเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนมากขึ้น

             2.มอบ ผอ.วิเขียร ศรีพระจันทร์เร่งรัดการเขียนแบบก่อสร้างชั้น 3 ให้ดำเนินการได้ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อให้สามารถใช้ห้องเรียนบนชั้น3 ได้ทันในภาคเรียนฤดูร้อนนี้ 

1.6 แผนงานหน่วยงาน
สรุปมติ  ที่ประชุมขอให้หน่วยงานดำเนินการ

            1.ทำ SAR ปี 2547 

            2.ทำรายงานของหน่วยงานประจำปี 2548 

            3.ทำแผนงบประมาณปี 2550 
            4.ทำวงจรการทำแผนงบประมาณ  

1.7 แผนยุทธศาสตร์ 

  สรุปมติ   1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน                 2.ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติภารกิจครบทั้งด้านการสอน วิจัยและบริการทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนานักศึกษา
4.1 การบริหารจัดการห้องบริการสื่อสนเทศ

สรุปมติ   1.ผอ.วิทยาลัยนานาชาติจัดหาบุคคลมาปฏิบัติเป็นบรรณรักษณ์ห้องสืบค้น ในเวลาทำการ

            2.ส่วนการบริการนอกเวลาและเสาร์อาทิตย์ให้ก็ให้หน่วยงานจัดหานักศึกษาช่วยงานมาดำเนินการเอง

              3.ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยงานทั้งสามต้องรับผิดชอบเอง โดยหักค่าจ้างเจ้าหน้าที่ออกและนำค่าเช่าส่วนที่เหลือมาแบ่งเฉลี่ยเท่าๆกัน     

              4.การรื้อป้อมยามเสนออธิการบดีเพื่อดำเนินการจัดทำศูนย์ถ่ายเอกสารและโรเนียว


4.2 แผนการรับนักศึกษาใหม่

สรุปมติ  ก.จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา 

           ข.จัดแผนการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน


 

วาระที่4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1

4.2 


วาระที่5   เรื่องอื่นๆ
5.1 วารสารของหน่วยงานพิเศษ

5.2 website ของหน่วยงาน

5.3 การนำเรื่องรายงานสภามหาวิทยาลัย

      ข้อเสนอ  ขอให้ ผอ.วิทยาลัยการจัดการนำเรื่องโครงการส่งเสริมการปกครองรายงานตาอสภามหาวิทยาลัย


5.4 กำหนดวันประชุมของหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือน
       ข้อเสนอ วันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือน  

5.5 (ถ้ามี)
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่วนกิจการพิเศษ - มรภ.สวนสุนันทาความเห็น (0)