สาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวัน กศน.8 ก.ย.2550

จึงมีความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนรู้หนังสือ และมีการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด และวิจารณญาณโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการตัดสินใจ โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ อันจะส่งผลให้พลังแห่งความรู้ของคนในสังคมเจริญงอกงามขึ้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ รอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิถีและวิถีชีวิตประชาธิปไตย

สาร พล.อ.สุรยุทธ์   จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ (๘ กันยายน ๒๕๕๐)

----------------------------------

ในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียนเวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐   ในนามของรัฐบาล  ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือและการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ                                    

ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวางตามกระแสโลกาภิวัตน์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนรู้หนังสือ และมีการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด และวิจารณญาณโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการตัดสินใจ โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ อันจะส่งผลให้พลังแห่งความรู้ของคนในสังคมเจริญงอกงามขึ้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ รอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิถีและวิถีชีวิตประชาธิปไตย ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา สถานศึกษา ตลอดจนสถานประกอบการและองค์กรเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยอย่างกว้างขวาง บนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเป็นธรรม  ได้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ แม้ว่าจะยังมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และอยู่ในสภาพของการเป็นผู้ไม่รู้หนังสือ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนกลุ่มนี้อย่างจริงจังมากขึ้น ด้วยจิตสำนึกที่เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่นเดียวกันกับการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการเป็นวงจรการศึกษาตลอดชีวิต                                    

ในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ผมจึงใคร่ขอส่งความปรารถนาดีและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนและผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียนทุกภาคส่วนร่วมกันตั้งปณิธานมุ่งมั่นในการยกระดับการรู้หนังสือ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานของคนในชาติ และร่วมมือกันเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนทุกคนให้มีโอกาสได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ครูนงเมืองคอน

 • เข้ามาอ่านสารจากนายกฯครับ
 • เผอิญพึ่งรู้ว่าวันคล้ายวันเกิดตัวเอง
 • ตรงกับวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน

ขอบคุณครับ

                แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณ สะ-มะ- นึ- กะ แหม !! ช่างประจวบเหมาะกับวัน กศน.พอดีเลยนะครับ ผมจึงถือโอกาสเชิญชวนมาร่วมก๊วนกับพวก กศน.เสียเลย เชิญที่นี่ครับ ชุมชน คน กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย ร่วม ลปรร.ได้ครับ
ขอให้ท่านได้สุขสมกับสิ่งท่านปรารถนาตลอดไป พร้อมทั้งทั้งพัฒนางาน กศน. ไปพร้อม ๆ กัน

ท่าน ผอ.อดิสอน ครับ

              มีเรื่องเล่าดีๆ ประสบการณ์เด็ดๆ ก็อย่าลืมเล่ามานะครับ ผมชอบแนวทางการทำงานและแนวการถ่ายทอดเรื่องราวของท่านครับ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับครูนง
 • ยังระลึกอยู่เสมอครับ 8 ก.ย. (ลูกหม้อ กศน.เก่า อิๆ)
 • คัดลอกบันทึกเป็นเอกสารได้สำเร็จหรือเปล่าครับ 
 • ขอบพระคุณมากครับ

น้องสิงห์ป่าสักครับ

 • คน กศน.เก่ายุคโน้นอย่างน้องถือว่าคือต้นแบบที่ดีที่ชุมชนคน กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย จะได้ศึกษาเรียนรู้งานประสบการณ์ครับ
 • เรื่องที่โทร.คุยเกี่ยวกับนำข้อมูลในเว็บมาใส่ในไลเวิร์ดเพื่อจัดรูปแบบให้เป็นเอกสารที่สวยงาน ได้ทำวิธีการต่างๆแล้วก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจครับ...จะลองผิดลองถูกต่อไปครับ....กะจะใช้ เป็นเอกสารแจก 18-19 ก.ย. ในวงเรียนรู้โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนสองกลุ่มเป้าหมายครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูนงมากๆค่ะ ที่เอาสารที่มีสาระดีๆของท่านนายกฯมาเผยแพร่ให้ได้รับรู้ รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้ว่าภาครัฐเห็นความสำคัญของเรื่องนี้อย่างจริงจัง อย่างงี้บทบาทของครูนอกโรงเรียนอย่างครูนงก็จะยิ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริม ปกติก็รู้สึกขอบคุณคนทำหน้าที่แบบครูนงอยู่แล้ว ก็เลยยิ่งดีใจไปด้วยค่ะ หวังว่ารัฐบาลต่อๆไปก็จะยึดแนวทางนี้ด้วยเช่นกัน ว่าแล้วก็ต้องคอยดูว่า ผู้แทนฯพรรคไหนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้บ้างนะคะ อย่างน้อยก็จะได้ทำให้ครูนอกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องหน่อย ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปนักเหมือนที่ผ่านๆมา

อ้อ...แหมเพิ่งทราบว่าคุณยุทธ สิงห์ป่าสัก
ก็เป็นกศน.เก่า มิน่าล่ะคะ ส่งเสริมคนอื่นให้เรียนรู้ได้อย่างน่าชื่นชม ได้ทำงานแบบนี้ถือว่าโชคดีนะคะ ได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ทีเดียว
 

อ.โอ๋ ครับ

              ไม่ได้ทักทายพูดคุยกับ อ.โอ๋ เสียนาน คิดถึงอ.โอ๋ อยู่เสมอเลยครับ อ.โอ๋ เป็นสตรีที่ยึดโยงเหล่าบล็อกเกอร์ให้ผนึกกำลังประสานใจกัน ผนึกกำลังให้เชื่อมั่นศรัทธาใน gotoKnow ได้เยี่ยมยอดจริงๆ ปลูกฝังให้เหล่าสมาชิกเชื่อมั่นในพลัง gotoKnow ว่าจะสามารถเป็นเครื่องมือช่วยคน งาน องค์กร ให้ประสบผลสำเร็จได้...อ.โอ๋ทำหน้าที่นี้มาตลอด ที่ไม่กล้าเขียนก็กล้าเขียนมากขึ้น ที่ไม่มั่นใจที่จะเขียนก็มั่นใจมากขึ้น ที่ท้อแท้ก็มีกำลังใจมากขึ้น ผมคนหนึ่งคือผลิตผลของ อ.โอ๋ ......อ.โอ๋ เข้ามาทีไรสร้างแรงบันดาลใจให้ผมทุกครั้งไป เหมือนได้รับการชาร์ตแบต

            ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

-ขอบคุณครูเมืองคอนที่เผยแพร่ความรู้

 

สวัสดีครับครูหล้า

 • ยินดีที่ได้รู้จัก
 • ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยน
 • คงจะได้คุยเล่าประสบการณ์กันต่อไปนะครับ
 • นำบล็อกท่านเข้าไว้ใน ชุมชนคน กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย เรียบร้อยแล้วครับ