คนดีวันละคน : (107) ศ. ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย

                                      

                                ศ. ดร. นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย

         ศ. ดร. นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย  เป็นคนดีและเก่งอย่างหาตัวจับยาก   เป็นคนสุภาพและถ่อมตัว  เห็นแก่ส่วนรวมและสมถะ   ผมได้รู้จักและทำงานร่วมกับท่านมาตั้งแต่ พ.ศ.2518 ที่ มอ.

         บัดนี้ มวล. ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ท่าน   ผมจึงนำคำประกาศเกียรติคุณมาเผยแพร่   เพื่อยกย่องคนดี  ดังต่อไปนี้


         "ศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย  สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยทาสมาเนีย (Tasmania University) ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ.2511 ด้วยทุนโคลัมโบ   ศึกษาต่อในชั้นปริญญาโทและเอกด้วยทุนจากบริติชเคาน์ซิล (British Council) และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยลอนดอน (London University) ในด้านการถ่ายเทความรู้ในปี พ.ศ.2516

         ศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ พ.ศ.2512   จากนั้นลาศึกษาต่อปริญญาโทและเอกแล้วกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งในปี พ.ศ.2517   ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในหลายสถาบัน เช่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย     เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลัยศรีปทุม   อีกทั้งเป็นกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมอีกหลายแห่ง

         ศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย มีผลงานวิชาการที่มีคุณค่าอย่างยิ่งทางด้านการถ่ายเทความร้อน  การทำความเย็น  และเทคโนโลยีพลังงาน จำนวนประมาณ 43 เรื่อง   ประกอบด้วยบทความวิจัยและวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ   ระดับภูมิภาคและระดับชาติที่สำคัญ ๆ นับตั้งแต่ปี 2518 เป็นต้นมา   นอกจากนี้ยังมีตำราเรื่องการถ่ายเทความร้อนซึ่งใช้อ้างอิงจนถึงปัจจุบัน

         ศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย ได้รับเกียรติอย่างสูงจากประชาคมวิชาการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ   ทั้งในฐานะนักวิจัยและศาสตราจารย์รับเชิญ อาทิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของประเทศไทยในคณะกรรมการวิจัยพลังงานหมุนเวียนของอาเซียน   เป็นที่ปรึกษาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ด้านพลังงานหมุนเวียน   โดยได้ไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับ FAO ในแอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรปและประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย   เป็นผู้บรรยายวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   เป็นประธานคณะทำงานพลังงานชีวมวลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   เป็นกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

         จากผลงานวิชาการและการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว   ศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย จึงได้รับการยกย่องให้เป็นนักวิจัยดีเด่นจากหลายสถาบัน เช่น ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นจากบริษัท IBM   ประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี และรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

         ด้วยประจักษ์ในผลงานการอุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ ให้กับการสรรค์สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเมตตาธรรม   ทั้งครองตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม   สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงมีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธ์  คูวัฒนาชัย เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป"

วิจารณ์  พานิช
 31 ส.ค.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#คนดีวันละคน#นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย

หมายเลขบันทึก: 124845, เขียน: 04 Sep 2007 @ 10:39 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)