AAR การสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของ พอช.

         ดังได้เล่าแล้ว (click) ว่า สคส. ให้ความร่วมมือช่วยเป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าวที่บ้านผู้หว่าน   ผมขอ AAR การสัมมนาครั้งนี้ดังนี้

ความคาดหวังของผม
1. ต้องการไปจัดกระบวนการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ พอช.  ทั้งภายในสำนักงานและในส่วนที่ไปสัมผัสกับองค์กรชุมชน
2. ต้องการผลักดันการใช้ KM ใน พอช. แบบที่ฝังอยู่เป็นเนื้อเดียวกับงานประจำวัน   โดยมีการเริ่มต้นอย่างเป็นระบบ
3. ต้องการทำให้ พอช. กับ สคส. มีความใกล้ชิดกัน   มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด   เพราะที่ผ่านมาผู้ใหญ่ของ พอช. กับของ สคส. รักกันมาก   แต่ในเรื่องความร่วมมือกันทำงานยังมีน้อย   ไม่ใกล้ชิด   แม้จะมีอยู่บ้าง

สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง
1. ได้หมดทั้ง 3 ข้อ   ในลักษณะที่ว่ามีสัญญาณของความกระตือรือร้น   และมีประเด็นที่จะไปดำเนินการต่อ   มีเจ้าภาพของแต่ละประเด็น
2. มีคุณไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  เป็นผู้ผลักดัน (salesman) KM อย่างมีน้ำหนัก
3. มีท่านประธานคณะกรรมการและกรรมการมาร่วม   คือคุณพิชัย  รัตนกุล   และคุณประสิทธิ์  ตันสุวรรณ   ซึ่งจะช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ที่กำหนดให้เป็นจริงได้
4. ได้มีโอกาสใช้ "นางแบบ" คืออ้อม   เป็นหลักฐานแสดงให้ผู้บริหารของ พอช. ว่า KM มีพลังในการสร้างคนอย่างไร
5. มีความกระตือรือร้นเรื่องการใช้บล็อก Gotoknow ในการ ลปรร. มากกว่าที่ผมคาดไว้

สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง
1. ความตรงต่อเวลา
2. ความพร้อมเพรียงแบบ "เต็มร้อย"  คือยังมีคนหายไปในวันที่ 2

สิ่งที่ควรปรับปรุง  หากจะมีการจัดสัมมนาแบบนี้อีก
1. จัด AAR กับทีมจัดงานเมื่อสิ้นวันและเมื่อจบงาน   โดยใช้เวลาสั้น ๆ 15 นาที/ครั้ง    กำหนดไว้ในกำหนดการเป็นลายลักษณ์เลย  
2. จัด AAR ไว้ในกำหนดการ   ให้เป็นกิจกรรมหนึ่งของการสัมมนา

สิ่งที่ผมจะกลับมาดำเนินการ
1. จะขอข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่ดำเนินการแผนแม่บทชุมชนได้ผลดีเยี่ยม   จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจาก พอช. มาศึกษาและคิดยุทธศาสตร์ความร่วมมือใช้ KM ในการขยายผล   อ้อมจะเป็นผู้ประสานงาน
2. เชิญตัวแทนของ พอช. มาร่วมประชุมภาคี KM ท้องถิ่นทุกครั้ง
3. ร่วมมือกับ พอช. ในการให้คำแนะนำระบบ KM ขององค์กร พอช. และของกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง

       

เสวนาเรื่อง การทำงานอย่างมีความสุข              การประชุมกลุ่ม ๑

       

             การประชุมกลุ่ม ๒                        การประชุมกลุ่ม ๓

       

      บรรยากาศในห้องประชุม ๑                บรรยากาศในห้องประชุม ๒

                              

                                            ป้ายการประชุม                  

         ผมมีความสุขจากกิจกรรม 2 วันนี้   แม้จะเป็นวันสุดสัปดาห์มีผลให้ภรรยาต้องเหงาอยู่กับบ้านคนเดียว   ผมชอบไปประชุมและค้างแรมที่บ้านผู้หว่าน   ชอบบรรยากาศ   ชอบหมอกที่ลงหนาทึบในตอนเช้า   ชอบเสียงนกร้อง   โดยเฉพาะนกดุเหว่าและนกโพระดก   เสียงนกโพระดกหาฟังยาก

                                

                                      พระอาทิตย์ขึ้นที่บ้านผู้หว่าน

วิจารณ์  พานิช
 16 ม.ค.49