ฟ้อนไต

 

        บันทึกนี้จะพาท่านไปรู้จักกับการแสดงชุดหนึ่ง ที่มีมาถึง41ปีแล้ว เป็นการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองทางภาคเหนือ ที่เกี่ยวข้องกับคนชนชาวไต ที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน

 

 

            ในพ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นครั้งแรก ทางจังหวัดจึงได้จัดเตรียมการฟ้อนไตถวาย  ซึ่งผู้ที่คิดประดิษฐ์ท่าฟ้อน คือ  อาจารย์แก้ว ทองเขียว และคุณแม่ละหยิ่น ทองเขียว โดยได้คำนึงถึงการแต่งกายของชาวไต  ท่ารำของชาวไตผสมผสานท่ารำของไทย  พม่า และไทยใหญ่เข้าด้วยกันแล้ว  ประกอบกับทำนองเพลงไทยใหญ่ โดยบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีล้านนา นับแต่นั้นเป็นต้นมาการฟ้อนไตจึงเป็นการฟ้อนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

        ฟ้อนไต ได้รับความนิยมเรื่อยมา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่ ไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ การแสดงชุดนี้ สามารถใช้แสดงในงานสำคัญๆต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมของทางโรงเรียนได้อีกด้วย