Green Hospital:5 Green Human กับค่านิยมหลัก(Core Values)

ขนิษฐา
ค่านิยมหลัก (Core Values) ที่เกี่ยวโยงกับ Green Human

Green Hospital 5: Green Human กับค่านิยมหลัก(Core Values) ของคณะแพทยศาสตร์

                    ผู้เขียนมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องค่านิยมไว้ในงานวิจัย เรื่อง การศึกษาสมรรถนะหลักขององค์การ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เขียนได้จัดกลุ่มค่านิยมไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ค่านิยมทั่วไป, ค่านิยมภาครัฐ, ค่านิยมโรงพยาบาล และค่านิยมมหาวิทยาลัย

                    วันนี้ขอขยายความ เรื่อง ค่านิยมหลัก(Core Values) ที่เกี่ยวโยงกับ Green Human ในเป้าหมาย : ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในค่านิยมหลักขององค์การ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

                    องค์การควรมีการกำหนดค่านิยมขององค์การไว้ เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกันค่านิยมนับได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับกลยุทธ์ พันธกิจ และโครงสร้าง ซึ่งตั้งไว้ให้บุคลากรเข้าใจองค์การสำหรับการทำงานร่วมกัน และการปฏิบัติต่อผู้อื่น สิ่งที่สำคัญที่สุดในองค์การถือได้ว่าเป็นค่านิยมหลัก(Core Values)

                   ซื่งทางคณะแพทยศาสตร์ได้กำหนด Core Values ไว้ 3 ประการ ได้แก่ Disciipline (มีวินัย) มากำกับการทำงาน โดยนำมาเป็นหลักยึด

                        1. มีวินัยในการนำค่านิยมหลัก (Core Value) ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อกำกับในการทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆ ในโรงพยาบาล

                        2. มีวินัยในตนเองในบทบาทและหน้าที่ เช่น บทบาทของการเข้าร่วมประชุม ผู้มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมก็ควรต้องมีวินัยในตนเอง

                        3. มีวินัยในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของส่วนรวม

                    เป็นตัวอย่างเบื้องต้น เบื้องต้นของการมีวินัย ส่วนในการนำค่านิยมหลักในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 17 ตัว มากำกับการทำงานนั้น ติดตามตอนต่อไป

                                                              ขนิษฐา  เมฆอรุณกมล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lifelong learning

คำสำคัญ (Tags)#ค่านิยมหลัก(core values)#กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเลขบันทึก: 122591, เขียน: 28 Aug 2007 @ 09:08 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 19:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)