ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำชุมพร เป็นศูนย์วิจัยหลักด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำในภาคใต้ เพื่อพัฒนาและผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดพันธุ์ดี ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ภารกิจของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำชุมพร คือ 1. วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำให้เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงและปลอดภัย ทางชีวภาพ 2.ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำพันธุ์หลักและพันธุ์ขยายที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรภาคใต้ของไทย