กศน. หลังสวน  เข้าร่วมแก้ไขปัญหาความยากจน  อำเภอหลังสวนและเข้าร่วมพัฒนาระบบองค์ความรู้องค์กร  เพื่อนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม  เพื่อปรับใช้เป็นยุทธศาสตร์ของอำเภอต่อไป  ดีใจที่ได้ทำงานร่วมกัน