การบริหารจัดการ การเงินกองทุน

เงินชุมชนคือเงินอะไร?

สวัสดีคะเพื่อนนักศึกษา  ดิฉันอ่านหนังสือสอบ ตอนนี้ก็ 4 ทุ่มแล้ว รู้สึกตาลายง่วงนอน เสียแล้ว  ดิฉันจึงแก้ความง่วงด้วยการมาเขียนหนังสือดีกว่า  เพราะดิฉันมีนิสัยว่า  ถ้าอยากจดจำอะไร  ต้องจด ต้องขีดต้องเขียน ซำไปซำมา มันจะได้จดจำเข้าสมอง  ตอนนี้ตนเองก็มีอายุมากแล้ว  แต่เพื่อศักดิ์ศรี  เราจะต้องสอบให้ได้ ไม่อายเด็กเขา

วันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องการบริหารจัดการเงินกองทุน  ที่อาจารย์ประภา เมืองมนตรี เป็นคนสอน ไปพร้อมๆกับของอาจารย์ ผอ.สวัสดิ์ แก้วศักดิ์  ส่วนอาจารย์จากส่วนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็คือ อาจารย์  ดร.มนูญ  ชัยพันธ์ อาจารย์ธวัชชัย  ไตรทิพย์   จึงขอสรุปพอคร่าวๆดังนี้

1.การบริหาร --------คือการแบ่งงาน แบ่งส่วน ให้กับคณะกรรมการ หรือบุคคลรับไปปฏิบัติ

2.นักบริหารจะต้องมีทีม---ดูแลเงิน--เร่งรัดหนี้สิน---หัวหน้าจะเป็นผู้ดูแลถ้ามีปัญหา

3.การเงินชุมชน  คือ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเงิน ที่เป็นส่วนรวมของชุมชน ซึ่งเงินในชุมชนนั้นไม่ได้เป็นของใคร  แต่เป็นของส่วนรวม ที่สมาชิกที่เข้ามาตั้งไว้

4.คณะกรรมการการเงิน คือ  กลุ่มบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากกลุ่ม  ของแต่ละกลุ่มเข้ามาเป็นกรรมการ เป็นตัวแทนดูแล ในการจัดการเงินของกลุ่ม

5.องค์กรการเงินชุมชน และสถาบันการเงิน  คือ หน่วยงานกลุ่มหรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินของประชาชนในกลุ่มนั้นๆ เป็นคณะกรรมการหรือองค์กร

6.ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี หัวหน้าทีม  ในการบริหารจัดการต่อ  จะมีตำแหน่งประธาน --รองประธาน--แล้วยังมีตำแหน่งอื่นๆตามหน้าที่อีกมากมาย ตามความจำเป็น

7.เงินชุมชน คือ การดำเนินการใดๆที่เป็นของส่วนรวม เกี่ยวกับชุมชน  เพื่อทำกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน

8.การจัดตั้งเงินกองทุนชุมชน ตั้งขึ้นเอง เป็นสวัสดิการแก่สมาชิก  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  หรือมีความจำเป็นอย่างรีบด่วน การเข้าใจ     ชึวิตทำให้คนเศร้าน้อยลง  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพราะคนเรา ณ. ปัจจุบันรู้จัก มีเงินทุนสำรองไว้บันเทาเมื่อคราจำเป็น ที่ตั้งขึ้นโดยไม่ใช่รัฐบาล

9.เงินทุนมี  3  ประเภทคือ  ----1-โดยรัฐบาลตั้งขึ้นเอง

-----2-องค์กรในประเทศ ที่ประชาชนเป็นคนตั้ง

-----3.ชุมชนรวมตัวกันตั้งเอง

   ใน 3  ข้อนี้ให้ท่านแยกออกให้ได้ว่าใครเป็นคนตั้ง  คิดว่าข้อสอบจะออกมาแนวนี้  ว่าใครตั้งองค์กรนี้

กองทุนชุมชนเป็นส่วนหนึ่ง      ของสวัสดิการ  เบี้ยยังชีพ ค่ารักษาพยาบาล เกิดจากปัญหาในชุมชน มาแก้ไขร่วมกัน

-----คำว่าองค์กร กับองค์การ มีความหมายเหมือนกัน ภาษาอังกฤษว่า  organinzation

---องค์กร หมายถึง  กลุ่มคนรวมตัวกันตั้งแต่  2 คนขึ้นไป ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างหนึ่ง  โดยมีเป้าหมายเดียวกัน

---องค์การ  ใหญ่ขึ้นมาอีกมาก  มี  2  องค์การ  คือ องค์การทางราชการ   และองค์การเอกชน

---อัตตาลักษณ์  ความเป็นตัวตน ที่มีลักษณะเด่น เฉพาะที่ซ่อนอยู่

---เอกลักษณ์  คือลักษณะเด่นมาก ไม่มีใครเหมือน เฉพาะตัว  แต่หาได้                                                                                                                        สาเหตุของการเกิดองค์กรชุมชน------------------------------------

1.ความจำเป็นที่จะต้องดูแล คนในชุมชน ทางด้านสวัสดิการ        2.ความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือกันทางเศรษฐกิจ

3.ความจำเป็นที่จะต้องดำรงไว้ซึ่ง ความเป็นอัตตลักษณ์ของชุมชน

ความหมายของกองทุนสังคม ------หมายถึง การนำทุนที่มีอยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็น  คน---วัฒนธรรม--ศีลธรรม--ทรัพยากร--ปัญญา -- นำทุนเหล่านี้มารวมกัน  แล้วจัดการเอาคุณค่าของทุนมาพัฒนารูปแบบการพึ่งพา  อาศัย บนพื้นฐาน ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน ที่ไม่ได้ยึดกำไร เป็นเป้าหมาย แต่เป็นกองทุน เพื่อการพึ่งพาอาศัย  จากการร่วมมือของคนในชุมชน เกิดการบริหารจัดการโดยชุมชน

--ลักษณะและประเภทของกองทุนชุมชน

1.กองทุนที่เป็นเงินตรา  ได้แก่กลุ่มออมทรัพย์  เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นเงินกองทุนหมุนเวียนลักษณะต่างๆในชุมชน

2.กองทุนที่ไม่ใช่เงินตรา ได้แก่กลุ่มออมข้าว กองทุนข้าวของเครื่องใช้ส่วนรวม  ที่ได้มีการจัดการร่วมกัน เพื่อสวัสดิการหลากหลายรูปแบบ สำหรับสมาชิกทุกคน ตั้งแต่เกิดถึงตาย

------กองทุนที่ไม่ใช่เงินตรายังแบ่งออกเป็น  4 ประเภท

--1.----ทุนทางธรรมชาติ 

--2-----.ทุนทางวัฒนธรรม

---3.----ทุนทางสังคม

---4.-----ทุนโภคทรัพย์

                                                                                                               เงินกองทุนและสวัสดิการ--------(ข้อนี้ขอให้อ่านให้จำกันทุกๆคน)

--1.ใช้หลักบริหารจัดการคน เพื่อให้ได้คนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ  บริหารคน

---2.ทำอย่างไรให้ทุนยังคงอยู่  เช่นมีความรู้  มีปราชฌ์ชาวบ้านหมอผีฟ้า ทำอย่างไรให้คงอยู่ในชุมชน ก็จะทำให้เกิดทุนทางปัญญาสืบทอด ไม่ว่าจะเป็นทุนอะไรก็ตาม มาจัดการให้มันเกิดดอก ออกผล

---3.ทำอย่างไรเราจะไม่กินหุ้นที่ลงไป  ให้กินแต่กำไรเอาดอก ออกผลมาจัดการหมด นอกจากนี้กำไรควรจะนำมาเป็นทุนสำรองให้เกิดผลประโยชน์ยั่งยืนงอกเงยตลอดไป

---4.หลักการจัดการธุรกิจ คือทำอย่างไรม่ให้ขาดทุน แต่ไม่หวังกำไรสูง ก็จะเกิดกองทุนมั่นคง  นำมาจำหน่ายในชุมชนเพื่อแลเปลี่ยนกัน

-------------สิ่งที่มี และสำคัญ ในการจัดการบริหารเงินกองทุนคือ

      คน     เงิน  วัสดุอุปกรณ์

---คนต้องมาก่อน   ถ้าได้สมาชิกที่รับผิดชอบยิ่งดี

----อุปกรณ์ที่นำมาใช้  จะต้องให้เกิดประโยชน์ เพื่อเสริมศูนย์

---แล้วเงินมาดูแล  กิจกรรมในศูนย์

--------------หลักการจัดการคน---------

1.คนซื่อสัตย์ มาจับเงิน

2.คนที่วางแผนเก่ง เอามาทำหน้าที่ฝ่ายไหน

3.จัดการระบบบัญชี  และอุปกรณ์

วิธีการจัดการจะต้องให้เหมาะสมกับคนในชมชนเพื่อชุมชน

-------------กลุ่มออมทรัพย์ในอุดมคติ-----------(ข้อนี้ก็ให้อ่านบ้าง)

1.จะต้องเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีกิจกรรมครบวงจรทั้งทางด้านสวัสดิการ--ด้ารพัฒนาอาชีพ--ด้านการผลิต--ด้านการค้า--เหมือนกลุ่มนาหว้า

2.กลุ่มออมทรัพย์ที่มีเครือข่ายเติบโต มีกองทุนมั่นคง เหมือนกลุ่มคลองเปรี๊ยะ

3.กลุ่มออมทรัพย์ที่มีขนาดพอเหมาะ ไม่เล็กเกินไป จนเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ  แต่ก็ไม่ใหญ่จนเกินไป จนไม่สามารถใช้กลไกทางสังคมเข้ามาควบคุมดูแลได้ทั่วถึง

4.เป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีผู้นำกล้าคิด กล้าทำ กล้าทดลอง

5.มีนักประสานงานที่ดี  มีนักบริหารจัดการ และนักทดลอง

นักศึกษาที่รักทุกท่านที่ได้อ่านเป้นแนวทางข้อสอบ พอจะจำได้ ผู้เขียนอายุมากแล้ว  จะตอบตามความเข้าใจ และตนเองคิด

คำถามท้ายบท ที่อาจารย?          เคยให้นักศึกษา ออกมานำเสนออาจจะเป็นแนวข้อสอบได้  มีดังนี้

1.สถาบันการเงินใดที่ให้ประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด

2.สถาบันการเงินในชุมชน ที่มองเห็นและมีเกือบทุกชุมชนมีอะไรบ้างื

3.สถาบันการเงินใด ที่มีประโยชน์ที่สุด ในชุมชนนั้น

4.ปัจจัยใดบ้าง ที่จะทำให้องค์กรการเงินในชุมชนก้าวหน้า

5.กองทุนสวัสดิการ ในฝันคืออะไร?

6.แนวทางที่จะทำให้บรรลุ กองทุนสวัสดิการในฝันคืออะไร (เก็ง)                                                                                                                                        7.ถ้าอบากให้กองทุนยั่งยืนเรามีแนวทางอย่างไร? (เก็ง)

กรุณาตอบเองนะคะ  อาจารย์เคยตั้งคำถามนี้มา วันเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนรุ่นเก่าพัฒนา ว่าที่บัณฑิต โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศูนย์เรียนรู้อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 121406, เขียน: 22 Aug 2007 @ 23:54 (), แก้ไข: 30 Apr 2012 @ 15:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ขยันจริงนะครับ เมื่อคืนไปเที่ยวส่วนป่า "อำเภอสตึก" เลยไม่ได้มาเยี่ยม ขอบคุณครับอ่านและจดข้อสำคัญไว้แล้ว ว่างๆเราไปเที่ยวสวนป่าด้วยกันนะครับ เขาทางคุณกิ่งคืนถิ่น ที่เขามาเยี่ยมเม็กดำ9 ก็ได้ สวัสดีครับ "คนเดินดิน" 

สวัสดีครับคุณสุามลี "คนเดินดิน" ขอนุญาตลบความคิดเห็นในชอง(ผึ้งร้าง)เพราะปรับบทความและย้ายเปลี่ยนที่มาสร้างใหม่ ก็ยังอยู่ในกลุ่มเหมือนเดิม จะมีบล็อกกลุ่ม และบล็อกคนเดินดิน หวังว่าคุณสุมาลีคงจะเข้าใจนะครับ อย่างไรก็ช่วยไปเยี่ยมใหม่นะครับ สวัสดีครับ