เพลงอีแซว แนะนำ สพท.สพ.เขต ๒

 

สพท.สุพรรณบุรี          เรานี้เขตสอง                ดอนเจดีย์ อู่ทอง           สองพี่น้องร่วมใจ

ผอ.เขตสอง                  ชื่อก้องสรรเสริญ         อนุสรณ์ ฟูเจริญ           มีอัชฌาสัย

ไอ ซี ที สร้างสรรค์      ลือลั่นทั่วทิศ                ผลดี อีออฟฟิศ             ภารกิจก้าวไกล

อีเลินนิ่ง น่ารู้               คู่กับ อีเทสต์                รู้รอบขอบเขต              ผ่านทางเว็บไซต์

จัดระบบครบวงจร      มีขั้นตอนดำเนินการ    ยุทธศาสตร์บริหาร       ผ่านทางเครือข่าย

เครือข่ายบริหาร           สู่สถานศึกษา               รวมกลุ่มพัฒนา           ยี่สิบห้าศูนย์ใหญ่

เครือข่ายครูดี               อาร์ ที ซี ร่วมงาน        แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก่อสานสายใย

เครือข่าย ไอ ซี ที         เรามีหลายกลุ่ม                        ผ่านเว็บแมงมุม            แลกเปลี่ยนเรียนไป

พัฒนางาน                   จัดการความรู้              ทั้งเด็กทั้งครู                ผู้รับผู้ให้

ตลาดนัด เคเอ็ม           เติมเต็มเติบโต             บล็อก โกทูโนว์           ชื่อโก้กำจาย

สพท.เขตสอง              ของเมืองสุพรรณ         มีความมุ่งมั่น               ทำงานวิจัย

ร่วมคิดร่วมทำ             ร่วมนำพัฒนา              ร่วมแก้ปัญหา              การศึกษาสดใส

ถึงตามองดาว              แต่เท้าติดดิน                ภูมิปัญญาท้องถิ่น        รากฐานความเป็นไทย

ส่งเสริมเพลงอีแซว      ตามแนวขวัญจิต         สู่สายโลหิต                  สุพรรณอำไพ

สร้างคุณธรรม             มานำความรู้                ความดีมีอยู่                  นำสู่จิตใจ

ปลูกเยาวชน                ให้เป็นต้นกล้า               ที่เติบโตแตกตา              คุณค่าวิไล