Global Trend in University Governance : ๗. หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามแนวของสหราชอาณาจักร

หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ระบุไว้สั้นๆ เพียง ๔ ข้อ

 

             ดังได้กล่าวแล้วว่า   หน้าที่ด้านการบริจาคเงิน และหาทุนสำหรับสภามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ไม่ระบุไว้อย่างชัดเจน
              หน้าที่ของสภาฯ ระบุไว้สั้นๆ ดังนี้

               • อนุมัติ พันธกิจ และวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์    แผนธุรกิจระยะยาว  KPI   และงบประมาณประจำปี    โดยดูแลว่าสิ่งเหล่านั้นตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
               • แต่งตั้งอธิการบดี   และจัดให้มีกลไกตรวจสอบติดตามผลงาน
               • จัดระบบการควบคุม และรับผิดชอบ (accountability)  และคอยติดตามต่อการดำเนินการ  และการเงิน     รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง     การจัดให้มีระบบร้องทุกข์    และระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   
               • ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของสถาบัน เปรียบเทียบกับแผน และ KPI ที่กำหนด    และตามการเปรียบเทียบ (benchmarking) กับสถาบันอื่น

วิจารณ์ พานิช
๓๐ ก.ค. ๕๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#สภามหาวิทยาลัย#university governance#global trend in university governance#500822

หมายเลขบันทึก: 121277, เขียน: 22 Aug 2007 @ 13:12 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 13:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)