KISS Approach

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Keep It Simple Short / Succint / Straight forward หรือง่าย ๆ สั้น กระชับ ตรงไปตรงมา

     เมื่อวาน (11 ม.ค.2549) ผมโดนคำถามที่ต้องตอบไปโดยไม่มั่นใจนัก และสัญญาไว้กับน้อง ๆ ที่ถามมาว่าจะลองทบทวนและจะได้บันทึกไว้ใน Blog เรื่องตัวชี้วัดที่ดีควรเป็นอย่างไร หากเราต้องสร้างหรือพัฒนาขึ้น และเราจะตัดสินตัวชี้วัดที่ต้องใช้ตามเขาว่าดีหรือไม่ได้ด้วยกรอบคิดอไร ผมได้กลับมาทบทวนดี ๆ ก็นึกขึ้นได้เรื่อง KISS Approach ซึ่งพอจะเป็นกรอบคิดในการสร้างตัวชี้วัดที่ง่าย ๆ ต่อการเข้าใจ และนำไปปรับใช้ สำหรับ KISS Approach นี้ผมได้บันทึกไว้ว่านำมาจากงานเขียนของ นวรัตน์ สุวรรณผ่อง และฉวีวรรณ บุญสุยา (2542) ครับ

     KISS Approach คือ Keep It Simple Short / Succint / Straight forward หรือง่าย ๆ สั้น กระชับ ตรงไปตรงมา กล่าวคือ ตัวชี้วัดนั้นแทนสภาพความเป็นจริงที่สำคัญ หรือเป็น Key Indicators รวบรวมข้อมูลไม่มาก ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป พยายามใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเดิมให้เกิดประโยชน์มากที่สุด (ไม่หาเรื่องสร้างเพิ่มขึ้นมาใหม่) คำอธิบายตัวชี้วัดชัดเจน เข้าใจตรงกันได้ง่าย ๆ ทั้งนี้ค่าที่ใช้ควรเป็นตัวเลขที่คำนวณง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนโดยไม่จำเป็น เช่น จำนวน (ได้จากการนับ) อัตรา อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ เป็นต้น

     ที่กล่าวข้างต้นส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถวัดค่าเป็นตัวเลขได้ หากเป็นกรณีที่ให้ค่าเป็นปริมาณตัวเลขได้ยาก ก็จะต้องใช้ตัวชี้วัดโดยอ้อม หรือใช้หลาย ๆ ตัวรวมกันเป็นตัวดัชนีชี้วัด (Index) เช่น คุณภาพชีวิต หรือ ความสุข เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (3)

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ทาง Information system development เขาว่ากันไว้ว่า KISS ย่อมาจาก Keep It Simple Stupid คือ พัฒนาระบบให้ดูง่ายเข้าไว้ ผู้ใช้ไม่ต้องใช้ความพยายามในการใช้มากนัก เป็นการลด Cognitive Overload เช่น ความสามารถในการพิมพ์ใน GotoKnow.org เป็นต้นคะ ที่สามารถตกแต่งตัวอักษรแล้วเห็นยอย่างที่อยากได้ทันที

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.222
เขียนเมื่อ 
     ขอบคุณอาจารย์ครับที่เติมเต็ม ได้เพิ่มอีกศาสตร์หนึ่ง มองว่าอยู่ในหลักการคล้าย ๆ กันนะครับ
เขียนเมื่อ 
     ขอนำกลับขึ้นมาทบทวนอีกครั้งครับ