คู่มือการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

Klaikong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับ โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (CHARM) ได้จัดทำคู่มือการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชย์กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรชุมชน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางจัดตั้งศูนย์ข้อมูลในท้องถิ่นของตัวเอง และ เรียนรู้การใช้ประโยชน์ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการความรู้ในชุมชน อันจะนำไปสู่แผนการพัฒนาชุมชนต่อไป เนื้อหาของคู่มือประกอบด้วย:

1.แนวความคิดพื้นฐานในการจัดตั้งศูนย์ของมูลเพื่อการเรียนรู้

2.ขั้นตอนและข้อกำหนดของการก่อตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

2.1 การทำความเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์ฯ
2.2 การระดมความคิดเพื่อร่างแผนโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ
2.3 การจัดตั้งคณะทำงานรับผิดชอบโครงการ
2.4 การจัดวางกรอบภาพรวมของระบบข้อมูล
2.5 การสรุปแผนโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการในรอบ 1 ปีแรก
2.6 การนำ ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลความรู้
2.7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) ที่จะใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลความรู้
2.8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน
2.9 การดำเนินงานตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้
2.10 การติดตามให้คำปรึกษาต่อเนื่องและประเมินผลการดำเนินงาน
2.11 การพัฒนาศูนย์ฯในระยะต่อไป

3. กรณีศึกษาจากประสบการณ์ศูนย์ข้อมูลฯ 3 ศูนย์

ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ตำบลลีเล็ด
ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ตำบลท่าข้าม
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาตำบลเกาะลันตาน้อย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Klaikong ICT4Dความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

120009

เขียน

16 Aug 2007 @ 16:26
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 19:56
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก