อนาคตศาสตร์และการวิจัยอนาคตเป็นการศึกษาอนาคตในเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีวิธีการแสวงหาความรู้อย่างมีระเบียบแบบแผน ในปัจจุบันเทคนิควิธิการวิจัยอนาคตมีมากมายหลากหลายวิธีการ จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสในการใช้เทคนิควิธีการวิจัยอนาคตมาบ้าง ในวันนี้เลยอยากนำความรู้ที่ได้จากการอ่านและประสบการณ์ทำวิจัยเชิงอนาคตนี้มาเล่าสู่กันฟัง ...

     บทความเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต โดยใช้เทคนิควิธีการสร้างภาพอนาคต (Scenario) ซึ่งเป็นเทคนิคในการกำหนดหรือทำนายอนาคตใน 5-10 ปีข้างหน้า ....

    ติดตามกันได้ที่ "อนาคตศาสตร์และการวิจัยอนาคต" นะคะ