ประวัติ โดยสังเขป รัฐธรรมนูญฯ 2540

Kati
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประวัติศาสตร์ การจัดทำรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จากบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

ประวัติ

โดยสังเขป

รัฐธรรมนูญฯ 2540

 

ประวัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540โดยสังเขป  

ประวัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยสังเขป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นฉบับที่จัดทำขึ้นโดยมุ่งเน้นให้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองขึ้นใหม่ ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ โดยยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในการจัดทำเป็นไปตามบทบัญญัติของ  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกที่รัฐสภาเลือกตั้งจากบุคคลหลายสาขาอาชีพเป็นองค์กรทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงภายหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 แล้ว ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3/2539 (สมัยสามัญ ครั้งที่ หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2539 ได้ลงมติเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 99 คน เพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>สภาร่างรัฐธรรมนูญ  โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างต่อเนื่องทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ และคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อจัดทำเป็นกรอบเบื้องต้นของร่างรัฐธรรมนูญ และนำไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นระยะๆ จวบจนกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ และผ่านต่อไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. และนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 จากนั้นจึงได้นำเสนอให้รัฐสภาพิจารณาระยะเวลาในการทำหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ</p><p>    </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>จนถึงวันที่นำเสนอให้รัฐสภาพิจารณารวม 233 วัน ได้ใช้เวลาประชุม 30 ครั้ง และมีการประชุมครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2540 เพื่อรับรองรายงานการประชุม รวมเป็น 31 ครั้ง</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>รัฐสภา  โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้ใช้เวลาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเป็นเวลา 5 วัน จึงแล้วเสร็จ รอไว้ 15 วัน ตามข้อบังคับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา พุทธศักราช 2539 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7/2540 (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง) ได้ลงมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภา ซึ่งถือว่าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติให้ความเห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. </p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ดำเนินการจารข้อความของร่างรัฐธรรมนูญลงในสมุดไทย รวม 3 ฉบับ เพื่อนำไปดำเนินการลงรักปิดทองสมุดไทย ทั้งหกด้าน พร้อมอัญเชิญตราพระครุฑพ่าห์ทองคำ 1 ตรา และตราพระครุฑพ่าห์เงินกะไหล่ทอง 2 ตรา ติดบนปกสมุดไทยที่จัดทำขึ้นมาตามโบราณประเพณี ทั้งนี้ ด้วยความอนุเคราะห์ของส่วนราชการต่างๆ อันประกอบด้วย</p><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">1. กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้จัดทำตราพระครุฑพ่าห์ทองคำ และพระครุฑ์พ่าห์เงินกะไหล่ทอง</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">2. กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการลงรักปิดทองสมุดไทยทั้งหกด้าน และอัญเชิญตราพระครุฑ์พ่าห์ติดบนปกสมุดไทย</p><p> 3. กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้จัดหากระดาษไฮเวท 120 แกรม ขนาด 48 x 64 นิ้ว ซึ่งเป็นกระดาษพิเศษที่มีความคงทนไม่ซับน้ำ </p><p>4. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว องค์การค้าของคุรุสภา เป็นผู้ตัดและพับเล่มสมุดไทย  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>โดยนำร่างพระราชบัญญัติฉบับสมุดไทยมามอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ทั้งสามฉบับ เมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2540  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร นายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อัญเชิญร่างรัฐธรรมนูญ คือ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับสมุดไทย เพื่อลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2540 เวลา 17.30 น.  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>โดยประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยทั้งสามฉบับ และได้อัญเชิญกลับไปที่สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีเพื่อประทับตราพระราชลัญจกร อันได้แก่ พระราชลัญจกรมหาโองการ พระราชลัญจกรไอยราพต และพระราชลัญจกรหงสพิมาน บนสมุดไทยพับบน และประทับตราที่พับล่างถัดมา พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ลงบนพระปรมาภิไธย  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับสมุดไทย มีขนาดกว้าง 45.5 เซ็นติเมตร ยาว 13.4 เซ็นติเมตร ความยาว 266 พับ เขียนโดยเจ้าหน้าที่ลิขิต 8 คน ใช้เวลาเขียน 20 วัน โดยเริ่มเขียนล่วงหน้าก่อนรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบ รวม 3 ฉบับ   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>โดย สำนักงานเลขาธิการ ได้รับมอบฉบับที่ติดตราพระครุฑ์พ่าห์ทองคำ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ส่วนฉบับที่ติดตราพระครุฑ์พ่าห์เงินกะไหล่ทอง 2 ฉบับ เก็บรักษาโดยสำนักราชเลขาธิการ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีความยาว 336 มาตรา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 114 ตอนที่ 55 ก วันที่ 11 ตุลาคม 2540 อันถือว่ามีผลใช้บังคับในวันเดียวกัน  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำต้นฉบับ และจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อมอบให้ส่วนราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำหรับแจกจ่ายให้กับสมาชิกรัฐสภา ห้องสมุด เป้าหมายทั่วประเทศ นักศึกษา และนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมภาระกิจของสภาผู้แทนราษฎร และโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันจะยังประโยชน์ในการใช้ประกอบการปฏิบัติงานและค้นคว้าสืบไป   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>กองการพิมพ์ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>พฤศจิกายน 2540</p><p></p><p>    </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>อ้างอิง - ข้อมูล </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>ISBN 974 - 8055 - 41 - 8 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>ปีที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2540 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>จำนวนหน้า 290 หน้า <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>พิมพ์ครั้งที่ 1 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>จำนวนพิมพ์ 10,000 เล่ม <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>จัดทำโดย ฝ่ายจัดการการพิมพ์ กองการพิมพ์ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สู่ฝันอันยิ่งใหญ่

คำสำคัญ (Tags)#ประวัติศาสตร์#บทบันทึก#รัฐธรรมนูญ 2540#การจัดทำรัฐธรรมนูญ 2540#สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หมายเลขบันทึก: 119897, เขียน: 16 Aug 2007 @ 06:14 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)