บันทึกของครู

เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่องงานวิจัย    การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์    ดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมปี ที่ 2   โรงเรียนวิเศษไชยชาญ ตันติวิทยา ภูมิ"

โดย                        นายปราโมทย์   พันปี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
บทคัดย่อ
                     การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ ตันติวิทยาภูมิ   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ ตันติวิทยาภูมิ   ปีการศึกษา  2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง จำนวน 38  คน  ซึ่งเป็นห้องเรียน   ตามสภาพจริงที่โรงเรียนจัดไว้  สุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง  ที่จัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์       ใช้ระยะเวลาในการทดลอง  40  ชั่วโมง  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experiment design)  โดยใช้รูปแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อน สอบหลัง (One  Group  Pretest – Posttest design) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบ  t – test (Dependent)                   
ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .05                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึก

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ครู

หมายเลขบันทึก: 119641, เขียน: 14 Aug 2007 @ 22:41 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 17:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)