นางรัชนีกร เฮ้าสีดา

ทศพร

เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า

.  ข้าพเจ้าชื่อ  นาง รัชนีกร       นามสกุล      เฮ้าสีดา.

            เกิดวัน จันทร์   …….ที่    23 เดือน กรกฎาคม ..…....  2516

            ส่วนสูง 160ซม... น้ำหนัก   50   กิโลกรัม   หมู่โลหิต -………

            โรคประจำตัว   (  /  )  ไม่มี   (      )  มี  คือ -…………

.         ปัจจุบันข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่  362  หมู่ที่  8    บ้านโคก ….  ………

            ตำบลบ้านโคก ……อำเภอ โคกโพธิ์ไชย  ………  จังหวัด  ขอนแก่น

            โทรศัพทบ้าน 043-216059…………….  มือถือ  .084-8353798……

            อีเมล์  [email protected]  .com…………………….

            ภูมิลำเนาเดิม …362 หมู่ที่ 8 บ้านโคก ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย

 จ.ขอนแก่น 40160  .         บิดาข้าพเจ้าชื่อ นายเคน    จันระภู   ……..อาชีพ  .ทำนา……………

            มารดาข้าพเจ้าชื่อ  นางน้อย     จันระภู     อาชีพ    (เสียชีวิตแล้ว)

.       ข้าพเจ้ามีพี่น้องรวมทั้งตัวข้าพเจ้ารวม  2คน  ข้าพเจ้าเป็นคนที่ 2.

.         สถานภาพทางครอบครัว    (     )  โสก       (  /   )  สมรส     คู่สมรสชื่อ……-…………… อาชีพ-…..                           (     )  หย่า                              มีบุตรจำนวน-…..คน ชาย-คน                                                                                                 หญิง -….คน .         เมื่อมีปัญหาในชีวิตข้าพเจ้าปรึกษา    นางดวงจันทร์     โม้คำ     (ญาติห่างๆ)…. .         ข้าพเจ้าจบการศึกษา   (  /   ) .ปลาย   (    )  ปวช.    (     ) ปวส.  (     )  ปวท.  จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ..       ข้าพเจ้าคิดว่าสติปัญญาของข้าพเจ้าอยู่ในระดับ   (    )  ฉลาดมาก   (/   )  ปานกลาง   (   )  น้อย .         ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนขยัน    (    ) มาก    ( /  )  ปานกลาง    (    )   น้อย ๑๐ .      ข้าพเจ้าคิดว่าสุขภาพโดยทั่วไปของข้าพเจ้า   (   )  ดีมาก    (  )  ดี    (  /   )  ปานกลาง  (    ) ไม่ค่อยดี ๑๑ .      ข้าพเจ้ามีความสนใจศึกษาค้นคว้าหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องหรือวิชาคณิต………………………             รองลงไปคือเรื่องหรือวิชา  ภาษาไทย………………………………………………….. ๑๒ .  ข้าพเจ้าเคยทำงานมาแล้ว  ดังนี้  (ทั้งงานอาชีพและงานส่วนตัว  เรียงตามลำดับก่อนหลัง)             ………ข้าพเจ้าประกอบอาชีพแม่บ้านมาโดยตลอดไม่ได้มีโอกาสได้ออกไปทำงานที่อื่นเพราะต้องรับผิดชอบพ่อและหลานที่อยู่ด้วยกัน จึงไม่มีโอกาสนั้นเลย …………………………………………………………………………………………………             ……………………………………………………………………………………………………………             ……………………………………………………………………………………………………………             ……………………………………………………………………………………………………………   ๑๓ .      ปัจจุบันข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่…………-……………………………………………………………             ตำแหน่ง………-…………………………………………………………………………………..             ลักษณะงาน……-………………………………………………………………………………… ๑๔ .      กิจกรรมทางสังคมที่ข้าพเจ้าเคยร่วมหรือร่วมอยู่  รวมทั้งการเป็นสมาชิกชมรม  สมาคม  มีดังนี้             ………ร่วมปลูกต้นไม้ในวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันอปพร. กิจกรรมวันสตรีสากล ………กิจกรรมเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาศครบ80พรรษา ……………………………………………………………………………………             …………………………………………………………………………………………………….             …………………………………………………………………………………………………… ๑๕ .      ลักษณะงานที่ข้าพเจ้าชอบมากกว่า  (เลือกได้บรรทัดละคำตอบ)             (     )  งานวิชาการ                                  (  / )   งานปฏิบัติการ             (     )  ทำงานคนเดียว                             (   /  )   ทำงานเป็นกลุ่ม             (  /  ) งานที่ทำตลอดอย่างต่อเนื่อง     (     )  งานโครงการระยะสั้นที่มีระยะเวลาสิ้นสุด ๑๖ .      ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อน ๆ มักมองข้าพเจ้าเป็นคนประเภท (เลือกตอบได้หลายข้อ)             (     )  โกรธง่ายหายเร็ว                (  /   )  หัวรุนแรง             (     ) เรียบร้อย               (  /   ) เข้มแข็ง             (     )  ใจน้อยบางครั้ง                  (     )  ชอบคุยถึงตัวเอง    (     )  ขี้เกรงใจ              (  /    ) คิดลึกซึ้ง             ( /   )  เข้ากับคนง่าย                (      ) ไม่ชอบเสี่ยง          (  /    )  ชอบทำอะไรคนเดียว             อื่น ๆ …………-………………………………………………………………………………..

๑๗ . บุคคลในชุมชนหรือสังคมที่ข้าพเจ้ายึดถือเป็นแบบอย่าง คือ    นางดวงจันทร์  โม้คำ………

            เพราะ   ท่านเป็นคนที่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี….……………. ๑๘ .      ความใฝ่ฝันในชีวิตของข้าพเจ้า  คือ   อยากมีหน้าตาในสังคมที่มีเงินเยอะๆอยากให้ครอบครัวมีความสุขความสบายมากกว่านี้มีทุกอย่างใมการดำเนินชีวิตอะไรก็ตามขอให้มีเงิน มีครอบครัวที่อบอุ่น มีคนที่รักตลอดไป……..……….             …………………………………………………………………………………………………..             ………………………………………………………………………………………………….. ๑๙ .      ข้าพเจ้าคิดว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้าบรรลุความสำเร็จ  คือ             ความพยายาม สามารถทำให้สิ่งที่ตัวเองฝันไว้ให้สำเร็จในสักวัน….…………… ๒๐ .      ข้าพเจ้าตัดสินใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เพราะ             จะนำเอาความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับมาปฎิบัติกับชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นในระหว่างการเรียนและเวลาที่เราจบไปจะนำเอาสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นมาเทียบกับตัวเองสิ่งใดดีก็จะนำมาปฎิบัติต่อไปเพื่อพัฒนาตนเอง  ครอบครัว ชุมชนจะพยายามทำให้ได้มากที่สุด…..………………………………             ………………………………………………………………………………………………             ………………………………………………………………………………………………..   เอกสารนี้เริ่มเขียนเมื่อวันที่     14 / 8 / 50  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โคกนคร ศูนย์การเรียนรู้ แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

คำสำคัญ (Tags)#อ่านได้

หมายเลขบันทึก: 119585, เขียน: 14 Aug 2007 @ 17:30 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 23:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)