ปัญหาการพัฒนา ICT ของหน่วยงาน กศน. ภาคอีสาน


เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ วิธี Focus Group กับผู้เกี่ยวของกับงาน ICT ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 จังหวัด มีผลที่น่าสนใจหลายประการ จึงนำมาเสนอเพื่อเป็นภาพที่อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนของการนำเอา ICT ไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

สภาพปัญหาระบบ ICT และแนวทางแก้ไข จากการสนทนาแบบ Focus group กับผู้เกี่ยวข้องกับ ICT ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดและศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ จำนวน 10 จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (admin) และกลุ่มครูผู้สอน และผู้พัฒนาสื่อ

 • กลุ่มผู้ดูแลระบบ
  • Hardware
   • เครื่องมีประสิทธิภาพต่ำ
   • ระบบป้องกันเครื่อง Server ไม่ดีมีประสิทธิภาพต่ำ
   • เครื่องเสียบ่อย / ซ่อมบำรุง ขาดเทคนิคซ่อมบำรุง
   • เครื่องคอมมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
   • เครื่องคอมล้าหลังไม่ทันสมัย
  • Software
   • โปรแกรมแกรมที่ใช้ไม่มีสิทธิ (ควรชื่อลิขสิทธิ์)
   • ขาดแคลนโปรแกรมใช้งาน.เช่น การเงิน,พัสดุ
   • โปรแกรมที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ
   • มีปัญหาด้าน hacker,Virus
  • Peopleware
   • บุคลากรขาดความรู้ด้าน ICT
   • บทบาทหน้าที่ ไม่ชัดเจน ควรแยกงานให้ชัดเจน(ICT)
   • บุคลากร ICT ทำหลายหน้าที่/มีภาระงานมาก
   • ผู้บริหารให้ความสำคัญงานด้านICTน้อยเกิน
   • ขาดแคลนบุคลากรด้านICT
  • ข้อมูลสาระสนเทศ
   • ไม่มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดี
   • เข้าถึงข้อมูลได้ยาก
   • ไม่มีการรวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
  •  ข้อเสนอแนะต่อไป
   • จัดสรรงบประมาณเพื่อการซ่อม-ซื้อ มากยิ่งขึ้น
   • พัฒนาบุคลากร ICT อย่างต่อเนื่อง
   • พัฒนา Software. - elearningเพื่อการเรียนรู้
   •  web Appication.ให้ใช้งานได้ดี
   •  พัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจงานกศน.และใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (ทันสมัย)
   • อยากให้มีเจ้าหน้าที่ ICT อำเภอละ 1คน กำหนดงานบทบาทหน้าที่ภารกิจให้ชัดเจน
   • จัดโครงสร้างงาน ICT ให้ชัดเจน

 • กลุ่มผู้พัฒนาสื่อ และ ใช้งาน
  • Hardware
   • เครื่องคอมมีน้อย
   • ไม่มีงบประมาณในการซ่อม
   • เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าไม่ทันสมัย
   • เครื่องคอมราคาถูกไม่มีประสิทธิภาพ
   • ระบบเครือข่ายไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่องไม่พร้อมที่จะใช้งาน
   • ฮาร์ดแวร์ไม่เท่ากัน
   • วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครื่อข่ายไม่ทันสมัย
   • ระบบเครื่อข่ายที่กระทรวงจัดให้บริการช้า
   • การประสานงานบริษัทที่รับประมูลเครื่อข่ายของกระทรวงไม่ชัดเจน
   • ไม่มีห้องเก็บฮาดแวร์โดยเฉพาะ
  • Software
   • โปรแกรมที่มีอยู่ไม่มีทันสมัย
   • ซอฟแวร์+ฮาร์ดแวร์ไม่สมดุลกัน
   • โปรแกรมลิขสิทธิ์มีราคาแพง
   • โปรแกรมรักษาความปลอดภัยไม่ทันสมัย
   • โปแกรมเฉพาะด้านที่ถูกพัฒนาไม่นำไปเผยแพรอย่างแพร่หลาย
   • โปรแกรมส่วนใหญเป็นโปรแกรมทดลองใช้
   • ขาดโปรแกรมในการจัดการเรียนการสอน
  • Peopleware
   • ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้โปรแกรม
   • ขาดการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
   • ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร
   • ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   • ขาดงบประมาณในการจ้างบุคลากรโดยตรง
   • ไม่มีอัตรบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงด้านระบบเครื่อข่าย
  • ข้อมูลสาระสนเทศ
   • ขาดการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
   • ข้อมูลที่ได้รับไม่ทันสมัยไม่เป้นปัจจุบัน
   • แบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
   • การเข้าถึงข้อมูลยังไม่ดีพอ
   • ขาดการจัดการข้อมูลมาประมวลผล
   • ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมข้อมูลจากเครื่อข่าย
   • ข้อมูลที่ได้รับบางข้อมุลเป้นข้อมูลทุติยภูมิ
    ข้อมูลที่ขาดการกล่นกรอง
  •  ข้อเสนอแนะต่อไป
   • พัฒนาบุคลากรอย่าต่อเนื่องทุกระดับ
   • ควรมีมาตรการสำหรับผู้ที่อบรมแล้วไม่ดำเนินการขยายผลต่อ
   • มีการนิเทศงานอย่างสม่ำเสมอ
   • จัดงบประมาณสำหรับการพัฒนาด้านบุคลากรเพิ่ม
   • จัดสรรงบเพื่อซื้อครุภัณฑ์(คอมพิวเตอร์) ให้มีสัดส่วนที่เพียงพอสำหรับผู้ใช้งาน
   • จัดสรรอัตราเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตร์ จังหวัดละ 1 คน และอำเภอละ 1คน
คำสำคัญ (Tags): #ict
หมายเลขบันทึก: 119149เขียนเมื่อ 13 สิงหาคม 2007 09:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 23:57 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

การเชื่อมโยงภายในศูนย์จังหวัด และอำเภอไม่มีการเชื่อมโดยตรง 

ระบบล่มบ่อย

 

หลายๆ อย่างถ้าทำได้จะดีมากๆ เลย 

    ขอสนับสนุนในข้อเสนอแนะของอาจารย์เป็นอย่างมาก  ปัจจุบันสภาพปัญหาโดยเฉพาะบุคลากรที่เก่งและอยู่กับ กศน.นับคนได้  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดแผนอัตรากำลังของแต่ละปีต้องหาอัตราข้าราชการหรือพนักงานราชการเป็นอย่างต่ำมีวุฒิและความสามารถด้าน ict  ปฏิบัติงานประจำหน้าที่เดียว ก็น่าจะแก้ได้ส่วนหนึ่ง  ส่วนเรื่อง Hardware  ปัจจุบันราคาถูกมาก  คิดว่าน่าจะหาได้ไม่ยาก
ขอบคุณครับ ที่เสนอแนะความคิดเห็น เรื่องต่างๆ เหล่านี้ เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้ คนละมือจึงจะสำเร็จ

อยากให้พัฒนาเว็บอำเภอบ้างเพื่อจะได้พัฒนาต่อไป

สวัสดีครับ

ปัญหาเยอะ โอกาสพัฒนาก็มาถึง ร่วมมือ ร่วมใจ ทำไปบ่นไป เก็บที่ละเล็กที่ละน้อย พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอให้กำลังใจ เพื่อลูก เพื่อหลาน เพื่อบ้านเรา ครับ

ครูอาร์ อากาศอำนวย จ.สกล

คอมที่สำนักงานมีมากอยู่แต่ใช้ได้3-4เครื่องเองและเวลาเพื่อนอาจารย์พิมพ์ต้องต่อคิวกันเสียเวลาคับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี