ปัญหาการพัฒนา ICT ของหน่วยงาน กศน. ภาคอีสาน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ วิธี Focus Group กับผู้เกี่ยวของกับงาน ICT ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 จังหวัด มีผลที่น่าสนใจหลายประการ จึงนำมาเสนอเพื่อเป็นภาพที่อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนของการนำเอา ICT ไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

สภาพปัญหาระบบ ICT และแนวทางแก้ไข จากการสนทนาแบบ Focus group กับผู้เกี่ยวข้องกับ ICT ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดและศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ จำนวน 10 จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ (admin) และกลุ่มครูผู้สอน และผู้พัฒนาสื่อ

 • กลุ่มผู้ดูแลระบบ
  • Hardware
   • เครื่องมีประสิทธิภาพต่ำ
   • ระบบป้องกันเครื่อง Server ไม่ดีมีประสิทธิภาพต่ำ
   • เครื่องเสียบ่อย / ซ่อมบำรุง ขาดเทคนิคซ่อมบำรุง
   • เครื่องคอมมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
   • เครื่องคอมล้าหลังไม่ทันสมัย
  • Software
   • โปรแกรมแกรมที่ใช้ไม่มีสิทธิ (ควรชื่อลิขสิทธิ์)
   • ขาดแคลนโปรแกรมใช้งาน.เช่น การเงิน,พัสดุ
   • โปรแกรมที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ
   • มีปัญหาด้าน hacker,Virus
  • Peopleware
   • บุคลากรขาดความรู้ด้าน ICT
   • บทบาทหน้าที่ ไม่ชัดเจน ควรแยกงานให้ชัดเจน(ICT)
   • บุคลากร ICT ทำหลายหน้าที่/มีภาระงานมาก
   • ผู้บริหารให้ความสำคัญงานด้านICTน้อยเกิน
   • ขาดแคลนบุคลากรด้านICT
  • ข้อมูลสาระสนเทศ
   • ไม่มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดี
   • เข้าถึงข้อมูลได้ยาก
   • ไม่มีการรวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
  •  ข้อเสนอแนะต่อไป
   • จัดสรรงบประมาณเพื่อการซ่อม-ซื้อ มากยิ่งขึ้น
   • พัฒนาบุคลากร ICT อย่างต่อเนื่อง
   • พัฒนา Software. - elearningเพื่อการเรียนรู้
   •  web Appication.ให้ใช้งานได้ดี
   •  พัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจงานกศน.และใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (ทันสมัย)
   • อยากให้มีเจ้าหน้าที่ ICT อำเภอละ 1คน กำหนดงานบทบาทหน้าที่ภารกิจให้ชัดเจน
   • จัดโครงสร้างงาน ICT ให้ชัดเจน

 • กลุ่มผู้พัฒนาสื่อ และ ใช้งาน
  • Hardware
   • เครื่องคอมมีน้อย
   • ไม่มีงบประมาณในการซ่อม
   • เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าไม่ทันสมัย
   • เครื่องคอมราคาถูกไม่มีประสิทธิภาพ
   • ระบบเครือข่ายไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่องไม่พร้อมที่จะใช้งาน
   • ฮาร์ดแวร์ไม่เท่ากัน
   • วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครื่อข่ายไม่ทันสมัย
   • ระบบเครื่อข่ายที่กระทรวงจัดให้บริการช้า
   • การประสานงานบริษัทที่รับประมูลเครื่อข่ายของกระทรวงไม่ชัดเจน
   • ไม่มีห้องเก็บฮาดแวร์โดยเฉพาะ
  • Software
   • โปรแกรมที่มีอยู่ไม่มีทันสมัย
   • ซอฟแวร์+ฮาร์ดแวร์ไม่สมดุลกัน
   • โปรแกรมลิขสิทธิ์มีราคาแพง
   • โปรแกรมรักษาความปลอดภัยไม่ทันสมัย
   • โปแกรมเฉพาะด้านที่ถูกพัฒนาไม่นำไปเผยแพรอย่างแพร่หลาย
   • โปรแกรมส่วนใหญเป็นโปรแกรมทดลองใช้
   • ขาดโปรแกรมในการจัดการเรียนการสอน
  • Peopleware
   • ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้โปรแกรม
   • ขาดการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
   • ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร
   • ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   • ขาดงบประมาณในการจ้างบุคลากรโดยตรง
   • ไม่มีอัตรบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงด้านระบบเครื่อข่าย
  • ข้อมูลสาระสนเทศ
   • ขาดการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
   • ข้อมูลที่ได้รับไม่ทันสมัยไม่เป้นปัจจุบัน
   • แบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
   • การเข้าถึงข้อมูลยังไม่ดีพอ
   • ขาดการจัดการข้อมูลมาประมวลผล
   • ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมข้อมูลจากเครื่อข่าย
   • ข้อมูลที่ได้รับบางข้อมุลเป้นข้อมูลทุติยภูมิ
    ข้อมูลที่ขาดการกล่นกรอง
  •  ข้อเสนอแนะต่อไป
   • พัฒนาบุคลากรอย่าต่อเนื่องทุกระดับ
   • ควรมีมาตรการสำหรับผู้ที่อบรมแล้วไม่ดำเนินการขยายผลต่อ
   • มีการนิเทศงานอย่างสม่ำเสมอ
   • จัดงบประมาณสำหรับการพัฒนาด้านบุคลากรเพิ่ม
   • จัดสรรงบเพื่อซื้อครุภัณฑ์(คอมพิวเตอร์) ให้มีสัดส่วนที่เพียงพอสำหรับผู้ใช้งาน
   • จัดสรรอัตราเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตร์ จังหวัดละ 1 คน และอำเภอละ 1คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT for education.

คำสำคัญ (Tags)#ict

หมายเลขบันทึก: 119149, เขียน: 13 Aug 2007 @ 09:50 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 23:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

การเชื่อมโยงภายในศูนย์จังหวัด และอำเภอไม่มีการเชื่อมโดยตรง 

ระบบล่มบ่อย

 

หลายๆ อย่างถ้าทำได้จะดีมากๆ เลย 

บัวลม เจียระวาปี
IP: xxx.26.179.114
เขียนเมื่อ 
    ขอสนับสนุนในข้อเสนอแนะของอาจารย์เป็นอย่างมาก  ปัจจุบันสภาพปัญหาโดยเฉพาะบุคลากรที่เก่งและอยู่กับ กศน.นับคนได้  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดแผนอัตรากำลังของแต่ละปีต้องหาอัตราข้าราชการหรือพนักงานราชการเป็นอย่างต่ำมีวุฒิและความสามารถด้าน ict  ปฏิบัติงานประจำหน้าที่เดียว ก็น่าจะแก้ได้ส่วนหนึ่ง  ส่วนเรื่อง Hardware  ปัจจุบันราคาถูกมาก  คิดว่าน่าจะหาได้ไม่ยาก
ศรีเชาวน์
IP: xxx.143.141.226
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ ที่เสนอแนะความคิดเห็น เรื่องต่างๆ เหล่านี้ เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้ คนละมือจึงจะสำเร็จ
นำ ชุมชนคน กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย มาฝากเพื่อการ ลปรร.ครับ
ครูเมืองอุบล
IP: xxx.47.170.92
เขียนเมื่อ 

อยากให้พัฒนาเว็บอำเภอบ้างเพื่อจะได้พัฒนาต่อไป

สวัสดีครับ

ปัญหาเยอะ โอกาสพัฒนาก็มาถึง ร่วมมือ ร่วมใจ ทำไปบ่นไป เก็บที่ละเล็กที่ละน้อย พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอให้กำลังใจ เพื่อลูก เพื่อหลาน เพื่อบ้านเรา ครับ

ครูอาร์ อากาศอำนวย จ.สกล
IP: xxx.26.244.81
เขียนเมื่อ 

คอมที่สำนักงานมีมากอยู่แต่ใช้ได้3-4เครื่องเองและเวลาเพื่อนอาจารย์พิมพ์ต้องต่อคิวกันเสียเวลาคับ