การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ชื่อผลงาน   :   การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ชื่อเจ้าของผลงาน  :     นางศิวพร     นิลเนตร

                แผนการจัดการเรียนรู้เป็นผลงานการปฏิบัติงานของครูที่ครูทุกคนต้องมี   และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชาครูต้องศึกษา   ค้นคว้า  รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย    ช่วงชั้นที่ ๔   ได้ศึกษา  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่ได้รับมอบหมายในการสอนแต่ละปี   และได้ปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง   มีผลงานเป็นที่ยอมรับของเพื่อนครูและผู้บริหารทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

ผลสำเร็จ

                ๑.  มีแผนการจัดการเรียนรู้ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

                ๒.  สามารถใช้เป็นแนวทางนิเทศการจัดทำแผนการเรียนรู้แก่ครูในโรงเรียน

วิธีการ/กิจกรรม

                ๑.  ศึกษารูปแบบ   องค์ประกอบ ขั้นตอน และตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน

              ๒.  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา   เกี่ยวกับ คุณภาพผู้เรียน     สาระ   มาตรฐานช่วงชั้น  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   สาระการเรียนรู้   และการวัดผลประเมินผล

              ๓. ดำเนินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้   โดย  

                       ๑)   ยกร่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาที่สอน และตรวจสอบความถูกต้องด้านขั้นตอน   องค์ประกอบ  ด้วยตนเอง   ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑  

                       ๒)  นำยกร่างฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑  ไปให้หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจสอบ  นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 

                        ๓)  จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้  และนำไปใช้สอนจริงในห้องเรียน   นำข้อบกพร่องมาปรับปรุงพัฒนา  

                        องค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้

                        ๑.   สาระสำคัญ  

                       ๒.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                        ๓.  สาระการเรียนรู้  

                       ๔.  กิจกรรมการเรียนรู้  

                                   ขั้นนำ  ใช้  คำถามสำคัญเป็นการกระตุ้นผู้เรียน

                                   ขั้นสอน   เน้นการลงมือฝึกปฏิบัติ จริง   กระบวนการกลุ่ม  นักเรียนมี ชิ้นงานที่เกิดจากการปฏิบัติ มีการประเมินการเรียนรู้  ก่อนเรียน  ระหว่างเรียนและหลังเรียน

                                   ขั้นสรุป    นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้และตอบคำถามสำคัญที่ครูต้องการ ให้เกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                        ๕.  สื่อและแหล่งเรียนรู้  

                        ๖.  กระบวนการวัดผลประเมินผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน siwaporn_n

คำสำคัญ (Tags)#การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 119015, เขียน: 12 Aug 2007 @ 10:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)