ก้าวสู่ความสำเร็จของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดย ประธานวิทย์ ยูวะเวส

การบริหารสถานศึกษา

วิธีดำเนินการบริหารสถานศึกษา                

การดำเนินการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นที่จะต้องประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ จิตวิทยารวมทั้งองค์ความรู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน เช่น การดำเนินการเชิงระบบ การวิจัย ฯลฯ  ทั้งนี้เป้าหมายที่สำคัญของการดำเนินการล้วนมุ่งที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จให้เกิดขึ้นในการบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  รูปแบบการบริหารฯ จึงเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการ (Integration) โดยนำปริบทของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รวมทั้งองค์ความรู้ที่จำเป็น และมีประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษามาผนวกเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เขียนได้น้อมนำพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผู้เขียนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิตส่วนตัวอย่างเคร่งครัดมาตลอด ได้แก่พระราชดำรัส ที่พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541 ซึ่งมี ใจความสำคัญ ที่เน้นให้ผู้มีความรู้ความสามารถแต่ละด้านร่วมมือกัน ปรึกษาหารือกันด้วยปัญญาในอันที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในที่สุด  จากการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆรวมทั้งพระราชดำรัสฯดังกล่าว ผู้เขียนจึงจัดสร้างระบบการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับปริบทของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดยมีขั้นตอนดังนี้                

1.  ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ                                

1.1  ขั้นกระตุ้นความคิด เป็นขั้นตอนที่ผู้เขียนมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการดำเนินงานให้ไปสู่ความสำเร็จมากกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ผู้เขียนให้ความสำคัญกับการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี ( Rapport) กับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งมวล โดยวิธีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความจริงใจ ให้ความสนใจภาระงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้คำถาม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนางานไปสู่ความสำเร็จ ได้แก่คำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า ทำไม                                

1.2  ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมชาติและรูปแบบการดำเนินงาน เป็นขั้นตอนหลังจากกระตุ้นความคิดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นได้นำเอาแนวคิด หรือคำตอบที่ได้รับจากขั้นการกระตุ้นความคิดมาทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานเชิงระบบ ได้แก่ ครูชำนาญการพิเศษ นักวิจัยของวิทยาลัยฯ คิดค้นวิธีที่จะพัฒนางานไปสู่ความสำเร็จ ประเด็นที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลลัพธ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                 

1.3  ขั้นกำหนดยุทธ์ศาสตร์ที่เหมาะสมกับปริบทของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เป็นขั้นตอนที่ผู้เขียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำองค์ความรู้ที่ได้จากขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์ในการดำเนินงานให้ไปสู่ความสำเร็จ                

2.  ขั้นดำเนินการ เป็นการนำยุทธ์ศาสตร์ที่ได้จากขั้นเตรียมการมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงความสำเร็จสูงสุดของการดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ                                

2.1  ขั้นลงมือปฏิบัติตามยุทธ์ศาสตร์ที่กำหนด                                

2.2  ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน                                

2.3  ขั้นปรับปรุงยุทธ์ศาสตร์การดำเนินงาน                                   

3.  ขั้นประเมินผล เป็นการดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงผลของการบริหารงานโดยใช้วิธีการที่กำหนด ทั้งนี้การดำเนินการคำนึงถึงหลักการประเมินผลเป็นสำคัญ ซึ่งมีแนวทางดังนี้                                

1)  กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผล                                 

2)  กำหนดข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล                                

3)  กำหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผล                                

4)  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                                

5) กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                                

6)  กำหนดวิเคราะห์ข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานวิชาการของประธานวิทย์ ยูวะเวส

คำสำคัญ (Tags)#ก้าวสู่ความสำเร็จของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดย ประธานวิทย์ ยูวะเวส

หมายเลขบันทึก: 118743, เขียน: 10 Aug 2007 @ 20:29 (), แก้ไข: 02 Apr 2012 @ 22:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

Tanin
IP: xxx.47.3.174
เขียนเมื่อ 

ขอเชียร์อย่างเต็มที่ ในการสร้างสรรค์วิธีการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะกับบริบทของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ยังไงช่วยๆกันสร้างสรรค์วิธีการเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษากันทั้งบ้านทั้งเมืองครับ

boom
IP: xxx.121.35.238
เขียนเมื่อ 

ดีใจด้วยค่ะ

ศิริกาญจน์ ยูวะเวส
IP: xxx.24.76.225
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพ่อพ่อเก่งมากค่ะรักพ่อค่ะ