ทัศนคติดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคตัวหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร  พนักงานหลายคนยังมีความคิดที่ว่าการถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคคลอื่น  จะทำให้ตนหมดความสำคัญลง  ซึ่งโดยความเป็นจริง  กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้จะมีการพูดคุย  แลกเปลี่ยน ซักถาม คำถามต่างๆที่เกิดขึ้นจากผู้รับการถ่ายทอด  อาจมีบางส่วนที่อยู่นอกเหนือกรอบความคิด ความรู้ของผู้ถ่ายทอด  ซึ่งตรงจุดนี้ผู้ทำการถ่ายทอดก็ต้องทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ  ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ใหม่แก่ผู้ถ่ายทอดด้วย...เป็นการเปลี่ยน  explicit  knowledge  เป็น  tacit   knowledge แล้วกลับมาฝังลึกอยู่ในตัวผู้ถ่ายทอดอีกครั้ง หรือแม้แต่การเรียนรู้โดยการสังเกตุของผู้ทำการถ่ายทอดเองจากพฤติกรรมของผู้รับการถ่ายทอดความรู้...ก็อาจทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆต่อตัวผผู้ถ่ายทอดสำหรับนำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งต่อไป

นโยบายของผู้บริหารมีความสำคัญต่อการจัดการความรู้ขององค์กร  การอธิบายให้ผู้ถ่ายทอดความรู้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับทั้งต่อองค์กรและต่อตัวผู้ถ่ายทอดความรู้เองที่นอกเหนือจากการจูงใจด้วยการให้รางวัล(reward) ดูจะเป็นการจัดการความรู้ที่ยั่งยืน