เวทีจัดการความรู้สุ่ชุมชนอินทรีย์ ที่ว่าด้วย “การออม”

“ผมชอบที่ป้าบูรณ์ ได้พูดกับผู้เข้าร่วมเวทีว่า หมู่ 2 เราก็ใช่ว่าจะด้อยกว่าหมู่อื่น ๆ เรามีชาวบ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน มีอะไรที่เหมือนกับหมู่อื่นๆ ในตำบลไชยมนตรี แล้วทำไมเราจะมีกลุ่มออมทรัพย์เหมือนกับหมู่อื่นๆ ไม่ได้ หมู่อื่นมีได้ หมู่ของเราจะต้องมีได้”

เวทีจัดการความรู้สุ่ชุมชนอินทรีย์ ที่ว่าด้วย การออม

             เมื่อวานนี้ หลังจากผิดหวังจากหมู่ที่ 1  ก็ได้ออกไปพบกับผู้ใหญ่นรินทร์  ทวีรัตน์  ที่หมู่ที่ 2  บ้านนาป่า  ปรากฎว่าผู้ใหญ่ไม่อยู่ที่บ้าน  ผมนั่งอยู่พักหนึ่งก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงได้นัดกับชาวบ้านไว้ให้แล้ว  ผมใจชื้นขึ้นเป็นกองเลยครับ... เพราะวันนี้อย่างไรไม่แห้วทั้ง 2 เวที  ผมนั่งทานข้าวเสร็จ ก็ได้รับโทรศัพท์จากคนทำงานของสำนักงานพัฒนาสังคมว่าจะมาร่วมสังเกตุการณ์ด้วยก็รู้สึกดีใจขึ้นอีกเพราะคิดว่าจะมีเพื่อนร่วมกระบวนการอีกคน เพราะอย่างไรวันนี้คิดว่าต้องลุยคนเดียวแน่ๆ...

                 หลังจากกินข้าวกลางวันแล้ว....เที่ยงกว่า  ผมไปถึงที่บ้านผู้ใหญ่ ...ก็นั่งรอระหว่างนั้นก็เตรียมความพร้อม เรื่องเวที  โดยผู้ใหญ่ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดเก้าอี้  ส่วนผมก็นำกระดาษที่จะใช้สำหรับบันทึกเวทีวันนี้ขึ้นกระดาน  สักครู่หนึ่งผู้เข้าร่วมเวทีเริ่มทยอยกันเข้ามานั่งรอคนที่ยังมาไม่ถึงก็คุยกันนอกรอบเรื่องของอาชีพ...ประเด็นร้อนก็คงไม่พ้นเรื่องของราคามังคุดที่ตกต่ำ  และการกล่าวโทษว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือก็เลยร่วมแลกเปลี่ยนกันเป็นการฆ่าเวลาเพื่อรอคนที่กำลังเดินทาง  ก็ได้อธิบายด้วยเหตุผลต่าง ๆ ให้ชาวบ้านได้เข้าใจ...

                 บ่ายโมง  15  นาที ผู้ใหญ่บอกว่าเริ่มรายการได้ผมก็ได้ทบทวนกิจกรรมจากเวทีที่ 1,2 และ 3 ที่ผ่านมา ถึงการปฏิบัติ ของแต่ละครัวเรือน ซึ่งในกระบวนการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  การปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง  ก็ได้รับคำตอบว่าได้ทำกันทุกบ้านแล้ว และกำลังจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่... ส่วนเป้าหมายของเวทีครั้งที่ 4  ที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ตั้งแต่เวทีที่ 3 คือเรื่องของการทำกลุ่มออมทรัพย์ แล้วให้สมาชิกไปคิดกันต่อแล้วมาหาข้อสรุปกันในวันนี้ ก็มีผู้ที่ได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ครั้งที่ผ่านมาแล้วเกิดความล้มเหลว  เพราะคณะกรรมการ ไม่มีความซื่อสัตย์...

                 เวทีแตกเป็น  2  ฝ่าย  คือเห็นด้วยกับการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย  การอภิปรายก็เลยสนุกแต่ละคนยกเหตุผลมาว่ากัน  ผมชอบที่ป้าบูรณ์  ได้พูดกับผู้เข้าร่วมเวทีว่า  หมู่ 2 เราก็ใช่ว่าจะด้อยกว่าหมู่อื่น ๆ เรามีชาวบ้าน  มีผู้ใหญ่บ้าน  มีคณะกรรมการหมู่บ้าน  มีอะไรที่เหมือนกับหมู่อื่นๆ  ในตำบลไชยมนตรี  แล้วทำไมเราจะมีกลุ่มออมทรัพย์เหมือนกับหมู่อื่นๆ ไม่ได้  หมู่อื่นมีได้ หมู่ของเราจะต้องมีได้   ในที่สุดก็สรุปลงที่ทุกคนยอมรับเอาเรื่องที่ผ่านมาเป็นบทเรียน ทุกคนในเวทีต่างก็ยอมรับซึ่งกันและกันให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และผู้ที่เข้าร่วมเวทีวันนั้นต่างก็ลงชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์....

                  กระบวนการกระตุ้นต่อมาคือเรื่องของ คณะกรรมการกลุ่ม  ผู้เข้าร่วมประชุมบอกว่าต้องเลือกคณะกรรม การเพื่อทำงานกลุ่มเสียเลยผมก็จัดให้มีการเลือกคณะกรรมการ ตามตำแหน่งที่เห็นว่ามีความสำคัญ  ตั้งแต่ ประธาน  รองประธาน  เหรัญญิก  บัญชีการเงิน  เลขานุการ  และคณะกรรมการฝ่านตรวจสอบ  คณะกรรมการ เรียกว่าเกือบครบกระบวนการเลยครับ...

                  หลังจากเสร็จเรื่องคณะกรรมการก็มาถึงเรื่องของ วันทำการว่าจะเริ่มกันเมื่อใหร่  ที่ประชุมตกลงกันว่าใช้วันที่  5  ของทุกเดือนเป็นวันทำการ  และจะเริ่มตั้งแต่วันที่  5  กันยายน ที่จะถึงนี้เป็นวันปฐมฤกษ์ในการเปิดรับฝากเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่ที่ 2  ตำบลไชยมนตรี...

                  ใช่ว่าจะหมดเรื่องแล้วนะครับ...  ต่อมาก็คือเรื่องของ  กฎระเบียบ  ข้อบังคับของกลุ่ม  ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกทุกคนในที่ประชุมตกลงกันว่า  ให้ทางเจ้าหน้าที่หาระเบียบที่ของกลุ่มออมทรัพย์อื่นเป็นตุ๊กตา  แล้วนำไปพิจารณาเพิ่มลดเพื่อให้เป็นของหมู่ที่ 2 ในวันที่  5  หลังจากส่งเงินฝากแล้วก็จัดการประชุมเรื่องระเบียบข้อบังคับของกลุ่มเสียด้วยเลยจะได้ไม่เสียเวลา.... ผมตกลงรับปากรับคำในเรื่องของ กฎระเบียบข้อบังคับที่เป็น ตุ๊กตา  ว่าจะหามาให้แน่นอน... คิดว่าวันนี้เวทีหมู่ที่ 2  มีผลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชาวบ้านในเรื่องของการกล้าคิด กล้าพูดกล้าทำ และ ที่สำคัญก็คือพฤติกรรมในเรื่องของการประหยัดและออม....

                   เรื่องสุดท้ายที่ชาวบ้านได้นำเสนอและมอบให้เป็นภาระหน้าที่ของผมช่วยจัดการในวันนั้นคือเรื่องของแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกลุ่ม  เช่น ใบสมัครสมาชิก  สมุดคู่ฝากของสมาชิก  ทะเบียนคุมเงินฝาก  และเรื่องของ  ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มที่สมบูรณ์เมื่อผ่านการพิจารณาของสมาชิกแล้ว....เมื่อชาวบ้านตั้งใจและไว้วางใจเราแล้วเรื่องเล็กน้อยแค่นี้มีหรือครับที่เราจะปฏิเสธได้....

                   เมื่อมานั่งคิดอีกทีหนึ่ง  เวทีของหมู่ที่ 2 ตำบลไชยมนตรี  ทะลุเป้า  จากการกำหนดตามโครงการไว้  4  เวที  แต่เวทีที่  5  ได้ถูกกำหนดขึ้นแล้วในวันที่  5  กันยายน  2550  ครับ...  และคิดว่าจะมีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด.... 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM กับงานการศึกษานอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#รักเธอประเทศไทย#kmกับงานการศึกษานอกโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 118434, เขียน: 09 Aug 2007 @ 21:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ไม่ได้ทักทาย กันนานแล้ว  ผมมีภารกิจบางอย่างทำให้ห่างหายจาก blog  นานพอควร 
  • ครูราญเมืองคอน  ยังมุ่งมั่นและลุยงานหนักเหมือนเดิม  นะครับ 
  • แวะมาทักทายและแสดงความชื่นชม  ในภารกิจ ครับผม

สวัสดีครับ...อาจารย์เม็ดดำ1

  • เหมือนกันครับระยะหลังน้ไม่ค่อยได้นั่งหน้าคอมฯเลยครับ... เพราะว่าผมต้องยำใหญ่ครับทั้งงานหน้างานและงานนโยบายจังหวัด
  • ออ...เกือบลืมครับ...ยังมีงานทั้งใต้ดิน และบนดิน  คือการก๊วน  บรรดาคุณอำนวยทั้งหลายนะครับ... เราจัดตั้งโรงเรียนคุณอำนวยสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการทำงานกันครับ...
  • ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่เข้ามา ลปรร 
  • ช่วงนี้พอจะมีเวลาแล้วครับ... คงจะได้แลกเปลี่ยนกันบ่อยขึ้นครับ
  • โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ...