KM มหาวิทยาลัยราชมงคล

KM มหาวิทยาลัยราชมงคล

         ในการประชุม UKM 5 ที่มหาสารคาม   มีอาจารย์จาก มรม. ไปสังเกตการณ์ประมาณ 10 คน   มาจากหลายแห่ง   ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ,  มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร,  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี   และมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ

         อาจารย์สุภัทรา  โกศัยกานนท์   และอีกหลายท่านได้มาคุยกับผม   ต้องการให้ สคส. ไปเป็นที่ปรึกษาพัฒนาระบบ KM ให้แก่ มรม.พระนคร

         เข้าใจว่าท่านอาจารย์เหล่านี้จะได้คุยกับคุณธวัชเรื่องกระบวนการฝึกและพัฒนาทักษะ KM กันไปพอควรและนัดกันว่าจะนัดคุยกันให้ชัดเจน

ผมกลับมาตรึกตรองดูแล้ว   ขอเสนอต่อท่านอาจารย์ของ มรม. ว่า
(1) ควรตั้งเครือข่าย KM มรม. ขึ้นมา 1 เครือข่าย   รวมทั้ง 9 มรม.เลย   หรือจะเพียนง 4 - 5 แห่งที่สนใจก่อนก็ได้   ผมลองเสนอชื่อเครือข่ายว่า RMUKM
(2) สคส. ยินดีเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเครือข่าย   จัดการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรม 2 ครั้ง   และให้คำปรึกษาแก่ทีมจัดการ KM ของแต่ละ มรม. พร้อมกันเดือนละ 1 ครั้ง  ครั้งละ 3 ชม.   และให้คำแนะนำการัดตลาดนัดความรู้ 1 ครั้ง   คิดค่าบริการ 3 แสนบาท/ปี   จะเห็นว่าการจัดเป็นเครือข่ายจะทำให้ประหยัดค่า Consultant ไปได้มาก
(3) ราคานี้ไม่รวมการจัดการ   ได้แก่การจัดการระบบ/กิจกรรม KM ของแต่ละ มรม. ซึ่งจะต้องมีทีม   การจัดการประชุมปฏิบัติการ KM   การจัดตลาดนัดความรู้และการจัดประชุมปฏิบัติการฝึกทักษะพิเศษด้าน KM   ไม่รวมค่าวิทยากรในการจัดประชุมปฏิบัติการฝึกทักษะพิเศษ   คือหมายความว่าด้านการจัดการระบบ/กระบวนการ KM ทางทีมของ มรม. ต้องทำเอง   สคส. ทำหน้าที่แค่ให้คำแนะนำ
(4) แต่ละ มรม. จะต้องคิดให้ชัดว่าทำ KM เพื่ออะไร   จะวัดความสำเร็จในการทำ KM อย่างไร   จะจัดทีมแกนนำอย่างไร (เรามีคำแนะนำให้)  ผู้บริหารระดับสูงสุดจะเข้ามาแสดงบทบาทอย่างไร (สคส. มีคำแนะนำให้)   จะจัดพื้นที่ ลปรร. ความสำเร็จจิ๋วอย่างไร (สคส. มีแนะนำให้)  เป็นต้น

         คุณธวัช  หมัดเต๊ะ  จะเป็นผู้ประสานงานกับทาง มรม. ครับ

วิจารณ์  พานิช
 8 ม.ค.49

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)