แนวคิดในการออกแบบอาคารห้องสมุดสมัยใหม่

แนวคิดของ อ.น้ำทิพย์ วิภาวินในการจัดอาคารห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา

                 บทบาทของห้องสมุดยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่การจัดบริการของห้องสมุดได้ปรับเปลี่ยนไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการประชาชนให้ได้มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต อาคารห้องสมุดยุคใหม่จึงมีการผสมผสานบรรยากาศของ 3 สถานที่ในชีวิตคนเรามาไว้ในสถานที่เดียวกัน เพื่อสร้างความรู้สึกสบายๆ เหมือนการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน ร่วมกับสถานศึกษา  และศูนย์การค้า ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย (น้ำทิพย์ วิภาวิน,2548.ห้องสมุดมีชีวิต : 112-113)              

 1.ห้องประชุมเล็กหรือใหญ่ สำหรับการพบปะ ประชุมปรึกษาหารือของคนในชุมชน                

2. มีห้องพักผ่อน ที่จัดบริการห้องอ่านวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ที่มีบรรยากาศสบายๆ                

3. มีมุมเครื่องดื่มและกาแฟ                

4. มีพื้นที่สำหรับการอ่าน ที่มีโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนั่งอ่านสบายๆ                

5. มีพื้นที่ที่สามารถใช้เสียงได้ แยกออกเป็นพื้นที่ต่างหาก                

6. มีห้องสำหนับการอ่านและการศึกษาที่เงียบสงบ และห้องสำหรับการศึกษาแบบเป็นกลุ่ม               

7. ขยายมุมสำหรับเด็กและเยาวชนให้กว้างขึ้น                

8. ขยายพื้นที่สำหรับทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า              

9. ขยายพื้นที่สำหรับการจัดบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น มีห้องบริการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต                

10 .จัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีที่นั่งในลักษณะต่างๆ ไว้หลายรูปแบบ และบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

สำหรับความคิดห็นของ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ได้แสดงในการประชุมวิชาการจัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม. ว่า

 • ในการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดวมัยใหม่ ห้องสมุดควร mind set ที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและการปรับปรุงห้องสมุด
 • ใช้ผู้เชี่ยวชาญวางแผนโครงสร้างระบบ IT ของห้องสมุดเพือการใช้งานอย่างเกิดประสิทธิผล
 • และมีความร่วมมือเพื่อใช้ประโยชน์และหาประโยชน์จาก digital revolution ในห้องสมุด
 • ห้องสมุดต้องการ facilities ที่หลากหลายให้บริการทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด มีอินเตอร์เน็คความเร็วสูง
 • มีบริการสืบค้นข้อมูลรูปแบบใหม่
 • มีห้องกาแฟ
 • มีห้อง Discussion
 • มีหนังสือฉบัยพิมพ์
 • มีบริการ DVD
 • มีบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-books
 • และมีบคลากรที่สามารถให้บริการสารสนเทศในรูปแบบ digital ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดและบรรณารักษ์

คำสำคัญ (Tags)#ห้องสมุดมีชีวิต#อาคารห้องสมุด#ห้องสมุด--การจัดการ

หมายเลขบันทึก: 118162, เขียน: 08 Aug 2007 @ 21:39 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)