เว็บไซต์นี้สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา  ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการศึกษาแบบเรียนรวม