หารือโครงการ 400 หมู่บ้านและโครงการ 3 ตำบล (แบบบูรณาการ) ตอน ๒

ไม่ใช่เรา(ส่วนราชการ)เป็นเจ้าของหมู่บ้านแต่หมู่บ้านเป็นเจ้าของส่วนราชการ
 

ท่านผู้ว่าได้กล่าวทักทายและได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการหารือวันนี้ ประทับใจท่านมากที่ท่านเข้าใจประเด็นในการหารือวันนี้อย่างชัดเจนเชื่อมโยงเรื่องราวได้ดีมากคะ เพราะหนูKM พี่ชะอ้อน(พช.) เป็นคนประสานแต่ก็ไม่ได้เตรียมเอกสารอะไรให้ท่านอ่านเลยคะเพียงแค่แจ้งไว้ในหนังสือว่าหารือ 2 เรื่อง ท่านกล่าวสรุปความเป็นมาเป็นไปและแนวคิดของโครงการ 2 โครงการ คือ  โครงการองค์กรการเงินชุมชนที่มี 9 หน่วยงานมาร่วมทำงานแบบบูรณาการ(สร้างความเข้มแข็งใน 3 ตำบล) ซึ่งนำเอาแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วยโดยทำให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น โดย อ.ภีม และทำให้คนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำมากยิ่งขึ้นจากการประเมินยอมรับว่าเห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้น จากความขัดแย้งของแกนนำ การไม่ยอมให้ความร่วมมือก็ลดน้อยลง ก็เห็นถึงพัฒนาการที่ดี

 

ส่วนโครงการสำรวจคนจน 400 หมู่บ้าน(ลุงยงค์ รณรงค์)  สร้างแกนนำในหมู่บ้านหมู่บ้านละ 8 คน มีการฝึกอบรม แทรก 165 ตำบลของจังหวัดเพื่อเป็นแกนนำในการสำรวจตัวเอง มีการออกแบบ รูปแบบรายละเอียดของครัวเรือน วิธีการกรอกข้อมูลโดยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อแก้ปัญหาของตนเองเป็นวิธีการที่ละเอียดที่สุด ซึ่งก็ใช้วิธีการจัดการความรู้เช่นเดียวกัน คือ การคิดปัญหาให้เจอแล้วค้นหาทางออกเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้

ในช่วงแรกหนูKM ก็ประทับใจในประโยคนี้ของท่านผู้ว่ามากคะ ที่ว่า ไม่ใช่เรา(ส่วนราชการ)เป็นเจ้าของหมู่บ้าน แต่หมู้บ้านต้องเป็นเจ้าของส่วนราชการ

คุณวัชรีย์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์   ชี้แจงภาพรวมของงบประมาณที่ได้รับมาขณะโครงการ 34 โครงการ งบประมาณ 548,500,000 บาท งบประมาณส่วนนี้ลงมาที่จังหวัดแล้วใน 32 ล้านเศษกระจาย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมห้องสมุดประชาชน         กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์  กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหกรรมความรู้สู่ความเป็นเลิศของชุมชน และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม

                ข้อมูลในตอนนี้ที่หนูKMทราบจากที่ประชุมหารือคืองบที่ทุ่มให้กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งหมดประมาณ 29 ล้านบาท แยกเป็นกิจกรรม 1) การทำแผนแม่บทชุมชน ซึ่งส่วนนี้เครือข่ายยมนาของลุงยงค์ รณรงค์เป็นผู้ดำเนินงานโดยทำไปแล้วเมื่อปี 48 400 หมู่บ้านและปี 49 ก็จะเพิ่มอีก 400 หมู่บ้านเป็น 800 หมู่บ้าน 2)บูรณาการแผนชุมชนเกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งเกษตรจังหวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบใน  กิจกรรมนี้ (7.3ล้านบาท) 3) มหกรรมการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศของชุมชน กศน.รับผิดชอบเป็นกองเลขาหลัก(มีทีมงานบูรณาการ 9 หน่วยงานร่วมกัน) งบ 14 ล้านบาท

                เป้าหมายของทุกพื้นที่ทุกจังหวัดก็ต้องการที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งนั้นแต่หนูKM คิดว่าไม่ว่าใครจะเข้าไปช่วยดำเนินการหรือเอากิจกรรมต่าง ๆ ไปใส่ให้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน ใจ เป็นสิ่งสำคัญนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)