Competency and Human Behavior (๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อดีตรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ จัดทำ WS ต่อเนื่องจาก SIX IN ONE

Competency and Human Behavior (๓)

 ศูนย์บริการวิชาการ ขานรับ "นโยบาย ก.พ และ ม.ข นำเรื่องสมรรถนะ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติจริง" วันนี้ อังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการ พิชัย ได้เรียนเชิญ ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล กรรมการพัฒนาบุคลากร ม.ข และ อดีต รองคณบดี ที่มี "ประสบการณ์จริง" ในการพัฒนา "สมรรถนะ สู่การปฏิบัติ" มาเป็นวิทยากร เพื่อจัดทำ "สมรรถนะ ของบุคลากร ให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการ ดำเนินการพัฒนาบุคลากร ของศูนย์บริการวิชาการ" ตามที่ได้ลงใน Blog เรื่อง Competency (Click) และ เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ต่อจากกิจกรรม SIX IN ONE (Click)  (ภาพซ้ายมือ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบรรยายนำ โดย ที่ปรึกษาระบบราชการ ดร.สมโภชน์ นพคุณ จากสำนักงาน ก.พ งานนี้ไม่ได้ทำแบบไฟใหม้ฟาง ต้องปรบมือให้ ผช.พิชัย ฐานะผู้บริหารระดับกลางที่จับไม่ปล่อยครับ)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)