การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับการให้บริการ

1. มั่นใจในตนเอง

     - สามารถทำให้รับรู้ แยะแยะสิ่งถูกผิด

2. รักคนอื่นทั่ว

     - รักทุกคน ไม่มีอคติ ไม่แบ่งพรรคพวก

3.  วางตัวแคล่วคล่อง

4.  ต้องตรงต่อเวลา

     - "ผู้ให้บริการ ต้องมาก่อนเวลาเสมอ"

5.  รักษาอารมณ์

     - อย่าให้สิ่งเร้ามากระทบ

6.  เหมาะสมสารพัน

     - มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม

7.  อภินันทนาการ

     - " เป็นผู้ให้และผู้รับ "

8.  คิดอ่านเกรงใจ

     - ให้เกียรติ เข้าใจบทบาทตัวเอง กาละเทศะ  ถ้าไม่รู้จัก ปัญหาจะเกิด

9.  แจ่มใส เบิกบาน

10. พัฒนาการภายนอก

      - การแต่งกาย รอยยิ้ม ท่าทาง การชี้ การบอก