เชิญร่วมงาน แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2549 http://sac.kku.ac.th/innovation2006/