เสียงสะท้อนของเด็กไทย ณ วันนี้
     สวนดุสิตโพล  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต  ได้ทำการสำรวจกรณี “เสียงสะท้อนของเด็กไทย ณ วันนี้” เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2547 โดยสำรวจความคิดเห็นของเด็ก 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น  1,284  คน   (อนุบาล  340 คน 26.48%  ประถมศึกษา  416  คน  32.40%  และมัธยมศึกษา   528 คน  41.12%)   โดยสำรวจระหว่างวันที่  6 8   มกราคม 2547  สรุปผลได้ดังนี้

เด็กอนุบาล


1. สิ่งที่ เด็กอนุบาล อยากได้จาก พ่อ/แม่ คือ
อันดับที่ 1
ของขวัญ/ของเล่น เช่น ตุ๊กตา,หุ่นยนต์,รถแข่ง ฯลฯ
82.09%
อันดับที่ 2
ความรักจากพ่อ-แม่/ผู้ปกครอง
11.19%
อันดับที่ 3
ขนม/เค้กต่างๆ ฯลฯ
6.72%
2. สิ่งที่ เด็กอนุบาล อยากได้จาก ครู/อาจารย์ คือ
อันดับที่ 1
ของขวัญ/ของเล่น เช่น ตุ๊กตา,หุ่นยนต์,รถแข่ง ฯลฯ
62.50%
อันดับที่ 2
อุปกรณ์การเรียน/เครื่องเขียนต่างๆ
23.21%
อันดับที่ 3
ความรัก/ความเข้าใจของครู-อาจารย์
14.29%
3. สิ่งที่ เด็กอนุบาล อยากได้จาก สังคม คือ
อันดับที่ 1
ของขวัญ/ของเล่น เช่น ตุ๊กตา,หุ่นยนต์,รถแข่ง ฯลฯ
64.52%
อันดับที่ 2
ขนม/เค้กต่างๆ
29.03%
อันดับที่ 3
การดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่
6.45%
4. สิ่งที่ เด็กอนุบาล อยากได้จาก รัฐบาล คือ
อันดับที่ 1
ของขวัญ/ของเล่น เช่น ตุ๊กตา,หุ่นยนต์,รถแข่ง ฯลฯ
65.22%
อันดับที่ 2
ขนม/เค้กต่างๆ
26.09%
อันดับที่ 3
คอมพิวเตอร์
8.69%
5. สิ่งที่ เด็กอนุบาล ชื่นชม/ประทับใจ มากที่สุดในเมืองไทย คือ
อันดับที่ 1
สวนสัตว์ต่างๆ
61.54%
อันดับที่ 2
สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น น้ำตก,ทะเล,ภูเขา ฯลฯ
23.08%
อันดับที่ 3
พ่อ-แม่
15.38%
6. สิ่งที่ เด็กอนุบาล รู้สึกแย่ มากที่สุดในเมืองไทย คือ
อันดับที่ 1
ปัญหาการจราจร/รถติด
69.23%
อันดับที่ 2
ปัญหาสิ่งแวดล้อม/มลพิษ
30.77%

เด็กประถม


1. สิ่งที่ เด็กประถม อยากได้จาก พ่อ/แม่ คือ
อันดับที่ 1
ความรัก/ความอบอุ่น/ความเอาใจใส่
71.11%
อันดับที่ 2
คอมพิวเตอร์/เกมส์
20.00%
อันดับที่ 3
จักรยาน/รถมอเตอร์ไซด์
8.89%
2. สิ่งที่ เด็กประถม อยากได้จาก ครู/อาจารย์ คือ
อันดับที่ 1
การได้รับวิชาความรู้/การศึกษาที่ดี
56.72%
อันดับที่ 2
การสอนแบบสนุก/สอนให้เข้าใจง่าย
25.37%
อันดับที่ 3
การดูแลเอาใจใส่/ความรักความเข้าใจและการได้รับคำแนะนำดีๆ
17.91%
3. สิ่งที่ เด็กประถม อยากได้จาก สังคม คือ
อันดับที่ 1
อยากให้สังคมรักกันมีความสามัคคีกันมากขึ้น
63.64%
อันดับที่ 2
อยากให้ทุกครอบครัวมีความสุข
22.73%
อันดับที่ 3
อยากให้สังคมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
13.63%
4. สิ่งที่ เด็กประถม อยากได้จาก รัฐบาล คือ
อันดับที่ 1
ให้ช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู่ของคนไทย/ช่วยเหลือคนจน
50.00%
อันดับที่ 2
ทุนการศึกษา/มีทุนให้เรียนฟรี
29.55%
อันดับที่ 3
ให้ความยุติธรรมกับประชาชน
20.45%
5. สิ่งที่ เด็กประถม ชื่นชม/ประทับใจ มากที่สุดในเมืองไทย คือ
อันดับที่ 1
วัฒนธรรมและประเพณีของไทย
52.83%
อันดับที่ 2
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นธรรมชาติในเมืองไทย
41.51%
อันดับที่ 3
การจัดการประชุมเอเปค
5.66%
6. สิ่งที่ เด็กประถม รู้สึกแย่ มากที่สุดในเมืองไทย คือ
อันดับที่ 1
ปัญหายาเสพติด
49.10%
อันดับที่ 2
ปัญหาสิ่งแวดล้อม/ขยะมูลฝอย/มลพิษทางอากาศ
30.90%
อันดับที่ 3
ปัญหาการจราจร
20.00%

เด็กมัธยม


1. สิ่งที่ เด็กมัธยม อยากได้จาก พ่อ/แม่ คือ
อันดับที่ 1
ความรัก ความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่
63.79%
อันดับที่ 2
ความเข้าใจและยอมรับฟังเหตุผลบ้าง
25.29%
อันดับที่ 3
การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว
10.92%
2. สิ่งที่ เด็กมัธยม อยากได้จาก ครู/อาจารย์ คือ
อันดับที่ 1
การดูแลเอาใจใส่/ความรักความเข้าใจและการได้รับคำแนะนำดีๆ
47.16%
อันดับที่ 2
การได้รับวิชาความรู้/การศึกษาที่ดี
35.79%
อันดับที่ 3
คะแนนดีๆ/เกรดเฉลี่ยดีๆ
17.05%
3. สิ่งที่ เด็กมัธยม อยากได้จาก สังคม คือ
อันดับที่ 1
ความเข้าใจ/ความเสมอภาค/การยอมรับจากสังคม
39.13%
อันดับที่ 2
การให้โอกาส/ความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน/ความสามัคคี
33.70%
อันดับที่ 3
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมรวมถึงความปลอดภัยในสังคม
27.17%
4. สิ่งที่ เด็กมัธยม อยากได้จาก รัฐบาล คือ
อันดับที่ 1
การดูแลเอาใจใส่จากรัฐบาล/ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
38.89%
อันดับที่ 2
ทุนการศึกษา/มีทุนให้เรียนฟรี
33.34%
อันดับที่ 3
แก้ไขปัญหายาเสพติด/อาชญากรรมให้ต่อเนื่องและจริงจัง
27.77%
5. สิ่งที่ เด็กมัธยม ชื่นชม/ประทับใจ มากที่สุดในเมืองไทย คือ
อันดับที่ 1
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นธรรมชาติในเมืองไทย
54.25%
อันดับที่ 2
ความมีน้ำใจและรอยยิ้มของคนไทย
24.58%
อันดับที่ 3
วัฒนธรรมและประเพณีของไทย
21.18%
6. สิ่งที่ เด็กมัธยม รู้สึกแย่ มากที่สุดในเมืองไทย คือ
อันดับที่ 1
ปัญหาสังคมต่างๆ เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด/มิจฉาชีพในสังคมไทย
49.65%
อันดับที่ 2
ความเห็นแก่ตัวของคนในสังคม/ความไม่มีน้ำใจของคนไทยสมัยนี้
29.66%
อันดับที่ 3
ปัญหาสิ่งแวดล้อม/ขยะมูลฝอย/มลพิษทางอากาศ
20.69%

สวนดุสิตโพล