ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอทุกเดือน ทีมงานสาธารณสุขเราจะต้องเสนอสถิติโรคไข้เลือดออก สถิติอุบัติเหตุต่อที่ประชุมทุกเดือน โดยท่านนายอำเภอจะให้ความสำคัญมาก เดือนนี้ได้มีการนำเสนอตารางคะแนนพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกแยกเป็นรายหมู่บ้าน รายตำบล โดยคะแนนจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

0 ไม่ดี

1 ต้องปรับปรุง

2 พอใช้

3 ดีมาก

          เมื่อรวมคะแนนตามเกณฑ์รายหมู่บ้าน รายตำบลเพื่อใช้เปรียบเทียบกันทุกเดือน หากหมู่บ้านไหนคะแนนไม่ดี ก็จะมีการจี้ไปยังผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันให้ช่วยกันมากขึ้น

          นายอำเภอได้เสนอว่าน่าจะมีการเก็บคะแนนสะสมและมีเกียรติบัตรให้แก่ผู้ใหญ่บ้านเป็นรายเดือน และเมื่อสิ้นปีก็มีการรวมคะแนนทั้งปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแรงกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนสนใจปัญหาไข้เลือดออกมากขึ้น