ผมตั้งใจว่านับแต่ต้นปี พ.ศ. 2549 จะเขียน blog อย่างสม่ำเสมอเพื่อเล่าประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  เริ่มวันนี้ด้วยเรื่อง
หลักคิดสำคัญในการแก้ปัญหาความยากจน : ให้ภาคประชาชนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด”

2549 blog