ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความสำคัญต่อตัวเอง  และบุคคลอื่นในการดำรงชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติสุข คือ เด็กที่ได้วางรากฐานให้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง จะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน ด้วยเหตุนี้การวางรากฐาน ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองในวัยเรียนดป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ต้องพัฒนาตามวัยอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เด็กสามารถกระทำสิ่งต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผลได้ด้วยความเชื่อมั่น