สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3

บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ร่วมผู้นำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2550 จำนวน 13 ผลงานค่ะ

         การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3  ซึ่งจัดโดยสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาเ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2550  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก QS  ก็ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว   ซึ่งคณะสหเวชศาสตร์ของเราได้ให้ความสนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งสิ้น 13  ผลงานค่ะ  ซึ่งในปี 2550 นี้  คณะสหเวชศาสตร์ของเราสามารถคว้า "รางวัลชนะเลิศนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ"  เรื่อง  ระดับค่าของรอบเอวที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค  Metabolic syndrome   โดย.... อาจารย์สุวรรณา  ถาวรรุ่งโรจน์  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ค่ะ

การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presenation) จำนวน 3 ผลงาน

 1. เรื่อง ผลของการฝึกบริหารกายด้วยฤษษีดัดตนต่อสมรรถภาพการ  ออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในเพศหญิง  โดย..อาจารย์วีระพงษ์ ชิดนอก  อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด

**2. เรื่อง ระดับค่าของรอบเอวที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค  Metabolic syndrome    โดย.... อาจารย์สุวรรณา  ถาวรรุ่งโรจน์  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  

3. เรื่อง การตรวจคัดกรอง alpha-thalassemia-1 ด้วย MCV MCH และ OFT  โดย...ผศ.ดร.อรทัย   ตั้งวรสิทธิชัย อาจารย์ประจำภาควิชา เทคนิคการแพทย์

การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์  ( Poster Presentation) จำนวน 5 ผลงาน

1. เรื่อง ความชุกของยีนที่ดื้อยา Methicillin และยีนสร้างสารพิษของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาของโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดย...ดร.ศิริลักษณ์   ธีระภูธร  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์

2. เรื่อง การใช้พารามิเตอร์ทางรังสีเพื่อคำนวณปริมาณรังสีดูดกลืนที่ได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมในโรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก  โดย...อาจารย์ศุภวิทู  สุขเพ็ง  อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค

3. เรื่อง Screening for hyperglycemia, hyperlipidemia and hypertension on a Mobile Medical Unit of rural northern Thailand  โดย...ดร.สุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์

4. เรื่อง In vitro study of inhibitory activity of coagulase-positive Staphyllococcus growth by Chrysomya spp. Maggot excretory-secretion products. โดย...อาจารย์แสงชัย นทีวรนารถ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์

5. เรื่อง Prevalence of Sarcocystis spp. infection in muscles of cattle in 3 beef shops, located near Naresuan University, Phitsanulok province.  โดย...นางสาวปนัดดา เจิมศรี  นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

การนำเสนอผลงานวิจัยสถาบัน จำนวน 5 ผลงาน 

       ในปีนี้ สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนาได้เรียนเชิญให้ คณบดี และ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันด้วยค่ะ  ....แต่เป็นคณะกรรมการคนละชุดกับที่ตัดสินผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์ ค่ะ

1.เรื่อง ความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   ของบุคลากรทางการแพทย์   โดย... นางสาวภาวินี   บุตระ (งานบริการการศึกษา)

2.เรื่อง การวิเคราะห์สัดส่วนภาระงานอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2546 - 2548 โดย... นางนิตยา   เครือวัลย์ (งานนโยบายและแผน)

3. เรื่อง ผลการติดตามคุณภาพบัณฑิต   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร    ปีการศึกษา 2547 - 2548  โดย...นางสาววราภรณ์   พยัตตพงษ์ ( งานบริการการศึกษา)

4. เรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายของเครื่องถ่ายเอกสาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย...นางสาวขวัญเรือน   แดงเรือ   (งานพัสดุ)


5.เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ โดย....นางสาวสิริภัสณ์   ศิระนุภาพ  (งานนโยบายและแผน)

   

             งานวิจัยได้เก็บภาพบรรยายกาศในการนำเสนอผลงานวิจัยมากฝากให้ดูกันค่ะ  ในปีนี้คณะสหเวชศาสตร์ ได้นำผลงานนวัตกรรมของนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนิทรรศการโครงงานมหาวิทยาลัย ปี 2550 ร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยคะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 117249, เขียน: 06 Aug 2007 @ 11:00 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)