สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2550 นักกายภาพบำบัด

modz
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2550 นักกายภาพบำบัด

  สรุปผลการดำเนินงาน ในรอบปี่ที่ผ่านมา

โดยนางสาวธารารัตน์  กิตติตระการ

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่เป็นงานประจำ

 • สอนทบทวนและสอนภาคปฏิบัติการในรายวิชากายภาพบำบัดของระบบทางเดินหายใจและหัวใจ , สรีรวิทยาการออกกำลังกาย, กายภาพบำบัดของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1, การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2, การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3, กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์, การรักษาด้วยไฟฟ้า 1, การรักษาด้วยไฟฟ้า 2, หัตถบำบัด, สมรรถภาพทางกาย, วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และกายภาพบำบัดทางการกีฬา
 • จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์  และอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติการแก่นิสิตตามวัน  เวลา  และวิธีการที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมาย ในรายวิชากายภาพบำบัดของระบบทางเดินหายใจและหัวใจ , สรีรวิทยาการออกกำลังกาย, กายภาพบำบัดของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1, การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2, การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3, กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์, การรักษาด้วยไฟฟ้า 1, การรักษาด้วยไฟฟ้า 2, หัตถบำบัด, สมรรถภาพทางกาย, วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และกายภาพบำบัดทางการกีฬา
 • ให้การบริการวิชาการแก่บุคคลที่เข้ามารับการรักษาที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์
 • ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์  เพื่อเตรียมการสอนแก่อาจารย์  และจัดเก็บรักษาให้ปลอดภัยหลังการใช้   
 • ประสานงานเบิก จ่าย  วัสดุทุกประเภท  จัดทำบัญชีทะเบียนคุมวัสดุของภาควิชากายภาพบำบัด โดยประสานกับอาจารย์และงานพัสดุของคณะ
 • ควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์  ประสานการบริการยืม คืน  ครุภัณฑ์ตามแนวปฏิบัติของคณะ ตรวจเช็คและส่งซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุด  ตามแนวปฏิบัติของคณะ
 •   เดินเรื่องการจ่ายค่าสอนแก่อาจารย์พิเศษ 
 • ออกให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ในโครงการ หน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน ( Mobile  Unit)  ของมหาวิทยาลัย
 • จัดเตรียมครุภัณฑ์และพัสดุที่ใช้ในการออก หน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน ( Mobile  Unit)  ของมหาวิทยาลัย
 •   ดูแลอาคารและสถานที่ในห้องปฏิบัติการของภาควิชา และจัดทำทะเบียนคุมการใช้ห้องปฏิบัติการทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน และช่วยงานในภาควิชาในการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้ตรงตามมาตรฐานของสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

2. หน้าที่ความรับผิดชอบรองที่ได้รับมอบหมาย

 
 • เลขานุการของภาควิชาฯ จัดเตรียมเอกสารการประชุมฯ จดรายงานการประชุมฯ งานธุรการของภาควิชาฯ
 • ช่วยดำเนินงานกิจกรรม  5  ส.ของภาควิชาฯ ดูแลการทำ 5ส. ประสานงานกับคณาจารย์ในภาควิชาฯและนิสิตในการทำ 5ส. ประจำปี
 • ช่วยดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน
 • คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกีฬาแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล
 • คณะกรรมการโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นิสิต (กิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ ๑๐) ฝ่ายพยาบาล
 • คณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
 • คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยประจำปี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กรรมการฝ่ายบริการทางด้านสุขภาพและวิชาการ  ออกให้บริการวัดสมรรถภาพทางกายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  จัดทำบอร์ดวิชาการเผยแพร่ความรู้  จัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ ฯ
 • คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จัดทำการบริหารความเสี่ยงของภาควิชาฯ
 • กรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2550
 • วิจัยสถาบัน เรื่องความพึงพอใจของนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัดต่องานห้องปฏิบัติการภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

               - ผู้ช่วยเลขานุการการประกันคุณภาพของภาควิชา ประสานงานกับคณาจารย์รวบรวมหลักฐานอ้างอิง จัดทำหลักฐานอ้างอิง จัดทำรูปเล่ม SAR  

            -  จัดทำบอร์ดปรัชญา , ปณิธาณ, วิสัยทัศน์,พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของภาควิชาฯ  

     

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Lab_PT

คำสำคัญ (Tags)#ภาระงานประจำปี 2550

หมายเลขบันทึก: 117242, เขียน: 06 Aug 2007 @ 10:53 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 10:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)