สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

ภาระงาน
           1. หน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่เป็นงานประจำในช่วงระยะเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โปรดเรียงลำดับตามความสำคัญถึงภารกิจที่พนักงานรับผิดชอบในช่วงการประเมิน
หน้าที่หลัก
• ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
• ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำโฮมเพจของคณะ  และตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและอ้างอิงได้
• ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล
• ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจ เช็ค ซ่อม บำรุงรักษาชุดคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ของคณะ
• ควบคุม และกำกับดูแลการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
• ควบคุม และให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องคอมพิวเตอร์
• ควบคุม และดูแลระบบสายสัญญาณที่เชื่อมต่อการให้บริการเครือข่าย
• ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ และจัดเก็บข้อมูลสถิติทางการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และอ้างอิงได้
หน้าที่รอง
1.       ช่วยดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
2.       ประสานงานคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.       ช่วยดำเนินงานเกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ์
4.       งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
       
          2.
 
ผลสำเร็จของงานหรือความก้าวหน้าของงานตามข้อที่ 1  ในช่วงระยะเวลาของการประเมิน  โปรดระบุในข้อ 1  ในช่วงการประเมิน
·       สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เต็มที่ในระดับหนึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านสถานที่  อุปกรณ์  และงบประมาณ
·       การประเมินตนเองจากผลสำเร็จของงานเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  ครบถ้วน  เรียบร้อยได้ทันเวลา
·       มีการพัฒนาตนเองโดยแสวงหาเพิ่มเติมความรู้  และนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
·       มีการเรียนรู้การทำงานทั้งภายในงานที่รับผิดชอบและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

        3.
นอกเหนือจากงานประจำที่ระบุไว้ในข้อ 1  โปรดกรอกภาระงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษตามข้อต่อไปนี้

3.1     งานบริการแก่หน่วยงานอื่น  เช่น  รับเชิญเป็นพิธีกร วิทยากรหรืออื่นๆ ระบุหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

·       ไม่มี

3.2     คณะกรรมการ/คณะทำงาน (ภายในคณะ)

 ชื่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน

 ตำแหน่ง

 วาระตั้งแต่

1.คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

กรรมการ

5 ตุลาคม 2549-จนสิ้นสุดโครงการ

2. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกงานวิชาชีพเรื่อง สัมมนาอาจารย์แหล่งฝึกงาน สำหรับนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4”

กรรมการ

1 พฤศจิกายน 2549 - 10 พฤศจิกายน 2549

3. คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกีฬาแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ กรรมการ 26 ธันวาคม 2549  -
มกราคม 2550
4.คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ กรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2550 -
21 กุมภาพันธ์2550
                    
 5.  คณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2550 กรรมการ 14 กุมภาพันธ์ 2550-
30 มีนาคม 2550
6.  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยประจำปีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กรรมการ 15 มีนาคม 2550-
5 ธันวาคม 2550
7. คณะกรรมการดำเนินงานตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการจากภายนคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ กรรมการ22 มีนาคม 2550 -
21 กรกฎาคม 2550   
 8. คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ กรรมการ 9 พฤษภาคม 2550-
1 มิถุนายน 2550
 9.คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กรรมการ 30 พฤษภาคม 2550-
จนสิ้นสุดโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ภาระงาน49

หมายเลขบันทึก: 117246, เขียน: 06 Aug 2007 @ 10:58 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)