ตามที่มีนโยบายของผู้บริหารให้มีการปรับวิธีการทำงาน และ รายงานผลให้สอดคล้องกับการทำงาน ที่โปร่งใส และ ผู้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องสามารถให้ข้อคิดเห็นได้ โดยให้ทีมงานของศูนย์บริการวิชาการรายงานผ่าน B2B นั้น  ทางทีมงานของสำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย   ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานด้วย  จึงขอร่วมสร้างบล็อก สำนักงาน ก.พ. เครือข่าย มข. ขึ้น ซึ่งจะมีทีมงานทั้งหมด 3 ท่าน คือคุณวิภาดา(จอย)  คุณวิเชียร(โจ๋)  และคุณพิชชา  ถนอมเสียง(น้อง)  ในการเล่า&แลก ประสบการณ์การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  และทีมงานเรายินดีรับฟังเสียงสะท้อนทุกเสียงเพื่อพัฒนางานด้วยค่ะ