ด่วน...........โอกาสรับใช้ชาติมาถึงท่้านแล้ว

     สำหรับทหารกองเ้กินอายุ 22 - 25 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2524 - 2527) ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้ว แต่ไม่เป็นทหารกองประจำการ สามารถสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2549 จนถึง 15 มีนาคม 2549 สอบถามรายละเอียดได้ที่

  -  กองการสัสดี หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง โทร.0 2465 3968 , 0 22233421

  -  แผนกสัสดีจังหวัดทุกจังหวัด , หน่วยสัสดีเขต , หน่วยสัุสดีอำเภอ หรือกิ่งอำเภอทุกแห่ง

สัสดีชุมพร 0 7751 1870